Załącznik do Uchwały Nr 702/XL/05
ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE AKTYWNIE POSZUKUJĄCE PRACY

Załącznik do Uchwały Nr 702/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia  24 maja 2005 roku


ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE
AKTYWNIE POSZUKUJĄCE  PRACY

1.Osoba bezrobotna aktywnie poszukująca pracy odbywa przejazd środkami komunikacji miejskiej (KM Płock Sp. z o.o.), na podstawie aktualnych dokumentów wymienionych w § 1 ust. 1 uchwały.

2.Tryb weryfikacji uprawnienia odbywa się poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku (MOPS), który wydaje kartę aktywnego poszukiwania pracy ze wskazaniem uprawnienia do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, uzupełnioną następnie przez Powiatowy Urzędu Pracy w Płocku (PUP)  o informacje potwierdzające nabycie statusu osoby bezrobotnej bez prawa  do zasiłku. Brak któregokolwiek  z elementów dokumentu, wymienionych powyżej  nie upoważnia osoby bezrobotnej do bezpłatnych przejazdów.

3.Osoba bezrobotna jest zobowiązana w terminie 7 dni następnego miesiąca przedstawić MOPS kartę aktywnego poszukiwania pracy z informacjami (potwierdzeniami) od potencjalnych pracodawców, u których poszukiwała zatrudnienia, z tym zastrzeżeniem, że pracodawcy nie mogą się powtarzać.

4.MOPS potwierdza na karcie aktywnego poszukiwania pracy (bądź wydaje nową) fakt spełnienia, bądź nie spełnienia obowiązków osoby aktywnie poszukującej pracy.

5.Przez aktywne poszukiwanie pracy uprawniające do dalszego korzystania z bezpłatnych przejazdów rozumie się uzyskanie przez bezrobotnego co najmniej:
a) jednego potwierdzenia przez pośrednika pracy (PUP) faktu stawiennictwa w Urzędzie Pracy w każdym tygodniu i czterech  potwierdzeń - w okresie jednego miesiąca,
b) dwóch potwierdzeń od pracodawców w każdym tygodniu i ośmiu potwierdzeń faktu samodzielnego poszukiwania pracy - w okresie jednego miesiąca.

6.Uzyskanie potwierdzenia MOPS o spełnieniu obowiązków wskazanych w punkcie 4 uprawnia osobę bezrobotną do dalszego korzystania z bezpłatnych przejazdów KM Płock Sp. z o.o. przez okres kolejnego miesiąca.

7.Brak potwierdzenia aktywności zawodowej powoduje umieszczenie przez MOPS adnotacji w karcie aktywnego poszukiwania pracy o braku możliwości korzystania z uprawnienia na okres 6 miesięcy.

8.Po upływie okresu wymienionego w punkcie 7 osoba spełniająca wymogi określone w § 1 ust. 1 uchwały może ubiegać się ponownie o uprawnienie do bezpłatnych przejazdów.

9.Zagubienie bądź zniszczenie karty aktywnego poszukiwania pracy powoduje utratę uprawnień do bezpłatnych przejazdów na okres kolejnych sześciu miesięcy, licząc   od dnia zgłoszenia tego faktu w MOPS.

10.W przypadku pośrednictwo pracy oraz samodzielne poszukiwanie pracy przez bezrobotnego po upływie 4 miesięcy od daty nabycia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów okaże się niewystarczające, bezrobotny będzie kierowany do uczestnictwa w pozostałych usługach rynku pracy z możliwością korzystania z aktywnych programów rynku pracy. Decyzję o zasadności skierowania osoby bezrobotnej do udziału w aktywnych programach rynku pracy podejmie doradca zawodowy lub pośrednik pracy PUP.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 905
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji