UCHWAŁA NR 14/II/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 14/II/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2014 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z § 26 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 4040, z 2013 r. poz. 583 i poz. 6057 i z 2014 r. poz. 251)– Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Ustala się skład osobowy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka:
1. Daria Domosławska
2. Marcin Flakiewicz
3. Jacek Jasion
4. Tomasz Kolczyński
5. Tomasz Korga
6. Iwona Krajewska
7. Artur Kras
8. Grzegorz Lewicki
9. Wioletta Kulpa
10. Joanna Olejnik
11. Małgorzata Struzik.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                Przewodniczący
                                               Rady Miasta Płocka


                                               Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 22 grudnia 2014, godzina 11:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 078
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji