UCHWAŁA NR 19/II/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 19/II/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2014 roku


w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z § 26 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 4040, z 2013 r. poz. 583 i poz. 6057 i z 2014 r. poz. 251)– Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Powołać doraźną Komisję ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka w składzie:
1. Andrzej Aleksandrowicz
2. Iwona Jóźwicka
3. Tomasz Korga
4. Wioletta Kulpa
5. Lech Latarski
6. Tomasz Maliszewski
7. Michał Sosnowski.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                               Przewodniczący
                                               Rady Miasta Płocka


                                               Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 22 grudnia 2014, godzina 11:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 952
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji