Załącznik do Uchwały Nr 110/IX/07
Wyniki Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka w latach 1998 - 2005

Załącznik do Uchwały Nr 110/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

Wyniki „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka w latach 1998 - 2005

1. Przeprowadzone:
– Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka w latach 1998- 2005 obejmująca:
– analizę zasięgów i treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących w trakcie opracowania, posiadających uchwałę o przystąpieniu do sporządzania – bez rozpoczętej  procedury),
– analizę wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
– analizę zgłoszonych wniosków;
– Ocena aktualności obowiązującego studium obejmująca:
- oceną zgodności problematyki i procedury formalno – prawnej studium
z 1998 r. z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.,
- ocenę zgodności studium z obowiązującymi planami w zakresie wiodącej funkcji i podstawowego układu drogowego oraz koncepcjami projektowanych obwodnic Płocka,
 upoważniają do sformułowania następujących wniosków:
w świetle zaistniałych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (plany, decyzje, wnioski, koncepcje) oraz wymogów dotyczących zawartości tego typu opracowania wg obowiązujących przepisów, studium z 1998 r. całkowicie straciło aktualność,
zakres koniecznych do wprowadzenia zmian będzie bardzo znaczący
i będzie m.in. obejmował:
- aktualne uwarunkowania,
- weryfikację przeznaczenia terenów,
- weryfikację podstawowego układu drogowego,
- uwzględnienie nowych dodatkowych elementów wynikających
z obowiązujących przepisów,
powyższe w praktyce będzie skutkowało całkowicie nową realizacją dokumentu.
2. Uznaje się, ze szczególną uwagą powinny być traktowane w nowym zapisie STUDIUM 
    następujące kwestie:
1) formalne zastosowanie zapisu do wymogów art. 10 cyt. ustawy;
2) zakres wpływu ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego” na treści STUDIUM;
3) weryfikacja oraz wskazanie obszarów , dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; zawarty w niniejszym  opracowaniu wieloletni program sporządzania mpzp winien stanowić materiał wejściowy;
4) określenie wpływu i współzależności elementów stykowych pomiędzy funkcjami i zagospodarowaniem Płocka a rozpoczętymi procesami inwestycyjnymi na terenach gmin ościennych;
5) określenie wskaźników zagospodarowania i użytkowania terenów przewidzianych do nowego zagospodarowania;
6) rozszerzenie zapisów (przydatnych dla samorządowej bieżącej polityki realizacyjnej z zakresu gospodarki przestrzennej) a dotyczących wyodrębnionych w STUDIUM obszarów:
a) wymagających różnych form i zakresu rehabilitacji,
b) ochrony konserwatorskiej, wyłączonych z zabudowy,
c) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2,
d) zamkniętych,
e) lokalizacji inwestycji celu publicznego głównie o znaczeniu ponadlokalnym, przestrzeni publicznych;
7) określenie przebiegu obwodnic układu drogowego w nawiązaniu do posiadanych koncepcji: zewnętrznej obwodnicy (północno – zachodnia obwodnica, północna obwodnica, trasa mostowa) w powiązaniu
z przeprawami mostowymi oraz tzw. wewnętrznej obwodnicy miasta fragmentarycznie istniejącej a fragmentarycznie ustalonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
8) weryfikacja funkcji wiodącej poszczególnych terenów z uwzględnieniem ustaleń obowiązujących i będących w trakcie opracowania planów,
z uwzględnieniem strefowo – pasmowego układu miasta  powiązanego
z komunikacyjnymi obwodnicami.
3. Aktualizacja – zmian studium winna nastąpić niezwłocznie, zwłaszcza w świetle art. 20 
    ust. 1 ustawy, który mówi, że „...plan miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu
    jego zgodności z ustaleniami studium”; brak aktualnego studium będzie skutkował
   niemożnością uchwalenia planów zawierających ustalenia wynikające z dziś
   występujących uwarunkowań, a nieuwzględnionych w studium.
4. Opracowanie zmiany studium wymaga przeprowadzenia wymaganej procedury,
     a w tym (w pierwszym rzędzie) ustosunkowania się do przeprowadzonej oceny studium 
     z 1998 r. oraz zebrania aktualnych wniosków do studium ze strony instytucji i osób 
     fizycznych.
5.  Dla planów będących w trakcie opracowania niezgodnych z obowiązującym studium,
     dla umożliwienia dokończenia ich procedury konieczne jest skoordynowanie ich treści z  
     podejmowaną zmianą studium.
Podsumowanie:
Stwierdza się, że wykonane opracowanie dotyczące Płocka „Analiza zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka w latach 1998 – 2005” zawiera kompleksową ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka uchwalonego Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 r. i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, może być przedstawione Radzie Miasta Płocka jako realizacja obowiązku określonego w art. 32, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 701
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji