UCHWAŁA NR 614/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie zmian do Statutu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR  614/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie zmian do Statutu Straży Miejskiej w Płocku,
nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218,
z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 ) oraz art. 20 ust. 2
i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217
i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§1
W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia
2009 r. w sprawie nadania „Statutu Straży Miejskiej w Płocku” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 98, poz. 2751) wprowadza się następujące zmiany:
1.§4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Strażą Miejską kieruje Komendant, zatrudniany na podstawie umowy
   o pracę przez Prezydenta Miasta Płocka, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Komendanta  
  Wojewódzkiego Policji. W przypadku nieotrzymania opinii Prezydent Miasta Płocka może zatrudnić
   Komendanta po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.”
2.§4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy komórek
   organizacyjnych  Straży Miejskiej.”
3.§15 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje:
1) Prezydent Miasta Płocka;
2) wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.
2.Zakres nadzoru ww. osób określa art. 9 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803).”
 §2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PŁOCKA


Tomasz KORGA

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu Straży Miejskiej w Płocku wynikają z postanowień Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r., Nr 97 poz. 803).
Najważniejsze, wynikające z nowelizacji ustawy o strażach gminnych, zmiany dla samorządu to obowiązek powiadomienia wojewody o zamiarze utworzenia albo likwidacji straży gminnej. Istotne jest także przekazanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta prawa do decydowania o utworzeniu wspólnej straży gminnej z sąsiednimi gminami.
Według nowelizacji ustawy o strażach gminnych nadzór nad strażami będzie sprawował wojewoda, przy pomocy właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji działającego
w jego imieniu, a nie jak obecnie - Komendant Główny Policji.
Kolejną zmianą jest zmiana sposobu nawiązywania stosunku pracy z komendantem straży miejskiej. Obecnie stosunek pracy nawiązuje się na podstawie aktu mianowania, po wejściu w życie nowelizacji do zatrudnienia osoby na stanowisku komendanta straży miejskiej niezbędne będzie zawarcie umowy o pracę.
Proponowane zmiany skutkują również zmianami organizacyjnymi, polegającymi na likwidacji Komendy Straży Miejskiej.
Uchwalona przez Sejm w dniu 22 maja 2009 r. nowelizacja ustawy o strażach gminnych, ustawy
o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 24 grudnia  2009 r., stąd niniejsza uchwała może wejść w życie najwcześniej
w dniu, w którym będą obowiązywały znowelizowane przepisy ustawy o strażach gminnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 190
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji