projekty uchwał
Sesja XI - 28-08-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 sierpnia 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XI Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29.05.2007 roku.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26.06.2007 roku.
5/ Informacja na temat funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych na terenie miasta Płocka.
6/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 r. (druk nr 184),
2. udzielenia poręczenia wekslowego dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na realizację Projektu pn. „Region Płocki – regionem europejskim”, realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (druk nr 183),
3. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej (druk nr 182),
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dębowej na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 185),
5. zmiany Uchwały Nr 151/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. (druk nr 178),
6. wyłączenie trybu przetargowego przy najmie lokalu użytkowego o powierzchni 48,46 m² przy ul. Kolegialnej 33 (druk nr 176),
7. przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej 33 o pow. 48,46 m² wraz z oddaniem udziału w gruncie w wieczyste użytkowanie, przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży (druk nr 177),
8. przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Sanniki na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Sanniki (druk nr 166),
9. zmiany uchwały Nr 129/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia zarzutu Zdzisława Rakowskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku (druk nr 169),
10. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Długiej w Płocku (druk nr 170),
11. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego położonych przy ul. Łukasiewicza w Płocku (druk nr 171),
12. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zglenickiego w Płocku (druk nr 172),
13. pozbawienia odcinków ulicy Norbertańskiej dotychczasowej kategorii drogi gminnej (druk nr 179),
14. pozbawienia ulicy Tumskiej dotychczasowej kategorii drogi gminnej (druk nr 180),
15. pozbawienia ulicy Wesółka dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych (druk nr 181),
16. skargi Pani Małgorzaty Lewandowskiej zam. w Płocku na niezgodne z prawem działanie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku (druk nr 167),
17. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego na placu Gabriela Narutowicza w Płocku (druk nr 168),
18. ustalenia nazwy dla ronda (druk nr 173),
19. ustalenia nazwy dla ronda (druk nr 175),
20. ustalenia nazwy dla nowej przeprawy mostowej (druk nr 174).

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

7/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Interpelacje i zapytania radnych.
10/ Odpowiedzi na interpelacje.
11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 22 sierpnia 2007, godzina 10:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 443
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji