UCHWAŁA Nr 586/XLI/09 z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie: zmiany Uchwały nr 870/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Płocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA Nr 586/XLI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2009 roku


w sprawie: zmiany Uchwały nr 870/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Płocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,        Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz. 128, z 2006 Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420) i art. 2 oraz 4 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o  gospodarce  komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9  poz. 43, zm.: z 1997 Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679, z 1998 Nr 106, poz. 668, z 2002 Nr 113, poz. 984, z 2003 Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874, z 2008 Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 870/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Płocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wprowadza się następujące zmiany:

1)W par. 1 po zdaniu drugim dodaje się zdanie trzecie o następującej treści:

„Głównym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadania własnego Gminy - Miasto Płock dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.” 

2)Po par. 1 dodaje się par. 1a o następującej treści:

„§ 1a W celu wykonania ww. zadania własnego Gminy - Miasto Płock, powierza się Spółce świadczenie usług użyteczności publicznej polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy - Miasto Płock z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.”

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Celem wykonania tego zadania gmina może, na podstawie Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej oraz na podstawie wchodzącego w życie z dniem     03.12.2009 r. Rozporządzenia (WE) Nr 1370/07 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 pkt 3, powierzyć tzw. operatorowi wewnętrznemu, którym będzie Spółka „Komunikacja Miejska – Płock” Sp. z o. o. w Płocku (dalej jako „Spółka”), świadczenie usług publicznych z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Powierzenie przedmiotowych usług użyteczności publicznej operatorowi wewnętrznemu (Spółce) powoduje konieczność dokonania odpowiednich zmian w umowie Spółki. Podstawowym przedmiotem i celem działalności Spółki, będzie wykonywanie zadań własnych Gminy Miasta Płock z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wyłącznie na rzecz Gminy Miasta Płock oraz w granicach administracyjnych miasta Płocka, natomiast poza granicami administracyjnymi, na podstawie porozumień międzygminnych, o których mowa w art. 74 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze powyższe  Prezydent Miasta Płocka wnioskuje o podjęcie przedstawionej uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 października 2009, godzina 08:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 729
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 01 października 2009, godzina 08:31
  • Historia aktualizacji

  • 01 października 2009, godzina 08:31 Aktualizacja danych