UCHWAŁA NR 207/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.


UCHWAŁA NR 207/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku


w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 558) w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Z 2011 r. Nr 21, poz. 113)– Rada Miasta Płocka, uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się, że dotychczasowe obwody głosowania utworzone zgodnie z uchwałą Nr 809/II-A/98 Zarządu Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału miasta Płocka na obwody głosowania (zmienioną uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 638/XXIX/00  z dnia 18 sierpnia 2000 roku, Nr 879/XLIII/01 z dnia 20 lipca 2001 roku, Nr 1109/LIV/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku, Nr 478/XXIV/04  z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Nr 737/XLIII/05 z dnia 28 czerwca 2005 roku, Nr 977/LVII/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku, Nr 183/XII/07 z dnia 12 września 2007 roku, Nr 500/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku i Nr 711/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku i Nr 765/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku), będą obwodami do głosowania w celu przeprowadzenia w 2011 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2
W obwodach głosowania, o których mowa w  § 1 wprowadza się zmiany:
w obwodzie nr 19 dopisać al. Pawła Nowaka,
w obwodzie nr 25 dopisać ul. dr inż. Jakuba Chojnackiego,
w obwodzie nr 30 dopisać ul. Stanisława Stommy,
w obwodzie nr 32 dopisać pl. Romana Lutyńskiego.

§ 3
Tworzy się następujące obwody odrębne:
1.obwód odrębny – Szpital Miejski im. Świętej Trójcy w Płocku, ul. Kościuszki 28,
2.obwód odrębny – Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kacprzaka w Płocku, ul. Medyczna 19,
3.obwód odrębny – Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Przewodnicząca
          Rady Miasta Płocka

           Elżbieta Gapińska

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE
 Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy.
 Zmian w podziale miasta na obwody głosowania dokonuje Rada Miasta Płocka w formie uchwały. Prezydent przedkłada Radzie Miasta wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania.
 W przypadku przedłożonej uchwały Rady zmianami, o których stanowi ustawa, jest uszczegółowienie polegające na dopisaniu nazw ulic nadanych uchwałami Rady.
 Uchwała Rady przewiduje również utworzenie obwodów odrębnych w dwóch szpitalach i Zakładzie Karnym, których utworzenie wynika z przepisów Kodeksu wyborczego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 963
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji