Uchwała Nr 450/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Henryka Sztomberskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała Nr 450/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia  16 marca 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu Henryka Sztomberskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 06 października 2003r. przez Henryka Sztomberskiego, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący przebiegu linii rozgraniczającej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dużej intensywności w formie budynków szeregowych, oznaczone na rysunku projektu planu symbolem 20MNi i tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolem
11ZN – odrzucić częściowo.

 

§ 2


W projekcie planu wprowadzić korektę polegającą na przesunięciu linii rozgraniczającej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dużej intensywności w formie budynków szeregowych, oznaczone na rysunku projektu planu symbolem 20MNi i tereny zieleni naturalnej, tworzącej strefę przyrodniczą w ramach  Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru rzeki Rosicy, oznaczone symbolem 11ZN, w kierunku wschodnim, zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


        
UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.

W dniu 06.10.2003r. Pan Henryk Sztomberski złożył do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako zarzut do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku. W przedmiotowym piśmie wnoszący wnioskował o: 
1.zachowanie ulicy Szczęsnego w jej obecnym kształcie,
2.odstąpienie od połączenia ul. Szczęsnego z ul. Gościniec,
3.usankcjonowanie dotychczasowych rozwiązań tj. zamkniętej enklawy osiedla w obrębie ulic: Szczęsnego, Wiśniewskiego i Czerwonych Kosynierów z pasem zieleni po stronie zachodniej ulicy Szczęsnego,
4.zmniejszenie powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o dużej intensywności,
5.przesunięcie linii rozgraniczającej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o dużej intensywności w formie budynków szeregowych, oznaczone na rysunku projektu planu symbolem 20MNi i tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolem 11ZN.

Po analizie treści w/w pisma zostało ono uznane jako protesty do przedmiotowego projektu planu.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt.8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowe protesty i Zarządzeniem
Nr 1360/2004 z dnia 06 lutego 2004r. postanowił o:
1)uwzględnieniu protestu dotyczącego:
zachowania ulicy Szczęsnego w jej obecnym kształcie,
odstąpienia od połączenia ul. Szczęsnego z ul. Gościniec,
usankcjonowania dotychczasowych rozwiązań tj. zamkniętej enklawy osiedla w obrębie ulic: Szczęsnego, Wiśniewskiego i Czerwonych Kosynierów z pasem zieleni po stronie zachodniej ulicy Szczęsnego,
zmniejszenia powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o dużej intensywności,
2)częściowym uwzględnieniu protestu w kwestii przesunięcia linii rozgraniczającej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dużej intensywności w formie budynków szeregowych, oznaczone na rysunku projektu planu symbolem 20MNi i tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolem 11ZN.
Przesunięcie linii rozgraniczającej tereny oznaczone na rysunku projektu planu symbolami 20MNi i 11ZN w kierunku wschodnim – w mniejszym zakresie, niż wnioskowany przez wnoszącego protest, umożliwi w ramach porozumienia zawartego w dniu 16.01.2002r. pomiędzy Zarządem Miasta Płocka a Henrykiem Sztomberskim przyłączenie do działek będących własnością wnoszącego protest fragmentów działek gminnych o nr ew. 2876/13
i 2876/19. 

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że protest winien być odrzucony w części.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 956
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji