UCHWAŁA NR 734/XLIV/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie: zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, z siedzibą w Płocku przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, w liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

UCHWAŁA NR 734/XLIV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 lutego 2014 roku

 

w sprawie: zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych,  z siedzibą w Płocku przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, w liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318) art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595; poz. 645), art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991;z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206; z 2012r. poz.941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827. poz.1317; z 2014 r. poz. 7) w związku z art. 7 ust. 3 i 5, art. 8 ust.1 pkt 5, art. 9 ust.1, ust. 2 pkt 5 i ust. 3, art. 10. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz.941 i poz. 979) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2014 roku zamierza się przekształcić publiczną szkołę ponadgimnazjalną o nazwie: Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku, 

z siedzibą w Płocku przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4;

w  publiczną szkołę ponadgimnazjalną  o nazwie: 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4.

                         

§ 2.

1. W liceum ogólnokształcącym powstałym w wyniku przekształcenia prowadzi się klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego, do czasu zakończenia rozpoczętych cyklów kształcenia.

2. Słuchacze dotychczasowego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, 

w przypadku nieukończenia szkoły lub braku promocji do klasy programowo wyższej mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

 

 

        Przewodniczący

     Rady Miasta Płocka

 

       Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 26 lutego 2014, godzina 08:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 394
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji