Uchwała Nr 749/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację budowy oczyszczalni ścieków deszczowych z tzw. zlewni zachodniej z wylotem do rzeki Rosicy oraz na realizację budowy oczyszczalni ścieków deszczowych z tzw. zlewni wschodniej z wylotem do rzeki Słupianki, o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica”.

Uchwała Nr 749/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację budowy oczyszczalni ścieków deszczowych z tzw. zlewni zachodniej z wylotem do rzeki Rosicy oraz na realizację budowy oczyszczalni ścieków deszczowych z tzw. zlewni wschodniej z wylotem do rzeki Słupianki, o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r., Dz,. U. Nr 113, poz. 954) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie realizację budowy oczyszczalni ścieków deszczowych z tzw. zlewni zachodniej z wylotem do rzeki Rosicy oraz realizację budowy oczyszczalni ścieków deszczowych z tzw. zlewni wschodniej z wylotem do rzeki Słupianki, o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

W Budżecie Miasta Płocka na rok 2005 przewidziano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica”. W ramach przedmiotowego zadania projektowana jest budowa dwóch oczyszczalni ścieków deszczowych z tzw. zlewni zachodniej z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Rosicy i ze zlewni wschodniej z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Słupianki. Wojewoda Mazowiecki w piśmie z dnia 19.07.2005 r. zakwalifikował w/w przedsięwzięcia jako mające potencjalny wpływ na obszar NATURA 2000, który powołano rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).

Art. 33 ust. 3 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody stanowi, że projekt przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie dokonywanej na podstawie tytułu I działu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 roku – Prawo ochrony środowiska pod względem ewentualnych skutków przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Z art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody wynika, iż zezwolenie wydawane jest po uzyskaniu opinii właściwej miejscowo rady gminy co powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia Prezydentowi Miasta Płocka wystąpienia Wojewody w przedmiocie wydania opinii przez Radę Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 07:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 265
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji