UCHWAŁA NR 537/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie: nabycia przez Gminę Płock nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Jana Pawła II oznaczonej nr ewidencyjnym 526/12.

UCHWAŁA NR 537/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku


w sprawie: nabycia przez Gminę Płock nieruchomości  niezabudowanej położonej w Płocku  przy ul. Jana Pawła II oznaczonej  nr ewidencyjnym  526/12.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: Dz.U z 2002r, Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984:Nr 153, poz.1271: Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r,Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568), w oparciu o art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r Nr 46 poz.543, ze zm.Dz.U z 2001r. Nr 129 poz.1447:Nr154 poz.1800: Dz.U z 2002r Nr 25 poz.253 Nr 74 poz.676: Nr 113 poz.984: Nr 126 poz.1070: Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,720,721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152 i Nr 162, poz.1568 i Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, Dz.U z 2004r Nr 6 poz.39, Nr 19 poz.177)
- Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na nabycie przez Gminę Płock nieruchomości  niezabudowanej położonej w Płocku  przy ul. Jana Pawła II oznaczonej  nr ewidencyjnym  526/12 Kw 89141stanowiącej współwłasność Marii Borowskiej i Bożenny Gołębiewskiej.


§ 2.

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.

§ 3.

Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka 2004 r. Dział 700 Rozdział  70005 § 6050   - wykupy gruntów.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                  Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 12:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 464
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji