U C H W A Ł A Nr 35/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2002 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1069/LII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.
U C H W A Ł A Nr 35/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2002 rokuw sprawie: zmiany Uchwały Nr 1069/LII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) i art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91poz. 408, z 1992r. Nr 63 poz. 315, z 1994r. Nr 121 poz. 591, z 1995r. Nr 138 poz. 682, Nr 141 poz. 692, z 1996r. Nr 24 poz. 110, z 1997r. Nr 104 poz. 661, Nr 121 poz. 769, Nr 158 poz. 1041, z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115, z 1999r. Nr 28 poz. 255 i 256, Nr 84 poz. 935, z 2000r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120 poz. 1268 i z 2001r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz. 1382-1384, Nr 128 poz. 1407 ) oraz § 11 ust. 1 i ust. 3 i § 13 ust. 1 pkt e) Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku– Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, powołanej Uchwałą Nr 1069/LII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, w sposób następujący:
1) w miejsce Anny Kossakowskiej – Przewodniczącej – wpisuje się Piotra Kuberę,
2) w miejsce Członków – przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Płocka w osobach:
Zygmunta Buraczyńskiego - wpisuje się Józefa Lecha Czurko
Ewy Reczek - wpisuje się Jacka Szubstarskiego
Jacka Szubstarskiego - wpisuje się Zygmunta Buraczyńskiego
Pawła Wyrębkowskiego - wpisuje się Annę Kossakowską
3) powołuje się Elżbietę Popczuk - Członka – przedstawiciela wybranego przez Radę Miasta
Płocka w miejsce Marii Kucharskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 311
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji