Uchwała Nr 767/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu.

Uchwała Nr 767/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2001 nr 142  poz. 1591,  z 2002 nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 i z 2004 nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 2

Treść porozumienia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyznaje dotacje m.in. na realizację najlepszych inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim i ponadwojewódzkim. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku – Pani Romana Ludwicka - Mierzejewska złożyła wniosek w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu o przyznanie dotacji na organizację XIX Międzynarodowe Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne „ Mistrz i Uczeń ”. Ministerstwo podjęło decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku. Wobec tego koniecznym jest podpisanie porozumienia w sprawie realizacji powyższego zadania.


Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym jednostki samorządu terytorialnego mogą wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zawartych z organami tej administracji. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań na podstawie porozumienia należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Niniejsza uchwała jest realizacją wymogu ustawowego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 08:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 358
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji