Uchwała Nr 797/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wyszogrodzkiej i ul. Granicznej w Płocku.

Uchwała Nr 797/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wyszogrodzkiej i ul. Granicznej w Płocku.

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 i z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz 1087) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806,z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2005 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wyszogrodzkiej i ul. Granicznej w Płocku.

§ 2.

Jako granice terenu objętego planem miejscowym określić:
1)od wschodu: wschodnią linię rozgraniczającą ul. Granicznej, północną granicę działki nr ew. 184 , wschodnie granice działek nr ew. 183, 181, 174, 173/14, 173/16,     171, 170, 160/5, 160/6 i przedłużenie do południowej linii rozgraniczającej
         ul. Wyszogrodzkiej,
2)od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Wyszogrodzkiej, wschodnia granica działek nr ew. 155/2 i 113/1 i południowa linia rozgraniczająca al. Piłsudskiego,
3)od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca terenów kolejowych,
4)od północy: północne granice działek nr ew. 17, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22/1, 22/2,
zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Jako źródło finansowania ustalić budżet miasta Płocka na 2005 rok, Dział. 710, Rozdział 71004
§ 4300, Zadanie Nr 01/WUGI/G – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

 

Teren, proponowany do objęcia sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest we wschodniej części miasta na osiedlach Międzytorze
i Podolszyce Północ w Płocku. Istniejące zagospodarowanie terenu to: użytki rolne z zabudową zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną, zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami oraz zabudowa produkcyjno-usługowa.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Płocka, uchwalone Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 r., dla przedmiotowego obszaru jako główne kierunki zagospodarowania wskazuje:
1)obszary adaptacji i modernizacji funkcji przemysłowej,
2)obszary rozwoju wiodącej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego,
3)obszary adaptacji i modernizacji wiodącej funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego
i jednorodzinnego
4)i obszary rozwoju funkcji przemysłowych oraz usługowo-technicznych.
Na przestrzeni ostatnich 7-8 lat do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło 10 wniosków o zmianę w planie miejscowym lub o sporządzenie nowego planu. Dotyczyły one głównie przeznaczenia terenów pod funkcje mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i handlową. Uwzględnienie wnioskowanych funkcji w planie wymagałoby konieczności wprowadzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.
W związku z powyższym równolegle ze sporządzaniem planu będą prowadzone prace nad zmianą Studium.
W sąsiedztwie terenów objętych projektem planu obowiązują:
1)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku przy
ul. Granicznej uchwalony Uchwałą Nr 833/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136 z 06.07.2001 r. poz. 1895),
2)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy
ul. Otolińską, istniejącą linią kolejową, ul. Graniczną oraz granicami działek Nr 16/1, 16/2, 16/3 uchwalony Uchwałą Nr 1067/LII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 148 z 07.06.2002 r. poz. 3270), i
3)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy
ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką
i Alejami Piłsudskiego w Płocku uchwalony Uchwałą Nr 531/XXVII/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 r (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 194 z 04.08.2004 r. poz. 5168).

Prace projektowe nad planem, polegające m. in. na analizie istniejącego  zagospodarowania terenu oraz diagnozie środowiska przyrodniczego pozwolą na ustalenie właściwych warunków zabudowy i zagospodarowania przedmiotowego terenu, zasad jego podziału na działki budowlane, a także obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.
Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego oraz stopnia zgodności przewidywanych jego rozwiązań
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka przyjęta Zarządzeniem Nr 3953/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 września 2005 r.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 w/w ustawy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego rozstrzyga Rada Miasta poprzez podjęcie uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 347
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji