UCHWAŁA NR 477/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy- Miasto Płock przy ul. Kolegialnej w Płocku.

UCHWAŁA NR 477/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność Gminy- Miasto Płock przy ul. Kolegialnej  w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17,poz.128 )  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r., Nr 130, poz. 1087,Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459, z 2006r. Nr 104,poz. 708, Nr 220,  poz.1600,Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;
                                      
§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o pow. 20 m2   zlokalizowanej jako część działki nr 873/12  przy ul. Kolegialnej w Płocku dla Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Oddział Warszawa z przeznaczeniem pod  kolekturę LOTTO na okres  1 roku.          

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz  Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  nieruchomości gruntowej o pow. 20 m 2  stanowiącej  część działki nr 873/12  zlokalizowanej przy ul. Kolegialnej w Płocku z przeznaczeniem pod kolekturę LOTTO  wystąpił dotychczasowy dzierżawca Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  Oddział Warszawa.
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 07.06.1998r. do 07.06.2001r., od 01.08.2001r. do 31.07.2004r., od 01.08.2004r. do 31.07.2007r. i od  01.08.2007r.  do 31.07.2008r.  to jest łącznie 120 m-cy.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości Gminy- Miasto Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek na okres  1 roku.
Zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 09:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 313
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji