UCHWAŁA Nr 1023/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

UCHWAŁA Nr 1023/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt. 9 lit. a  w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.144, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku  - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191  43 poz. 253, Nr 92 poz. 541, z 1991r. Nr 34 poz. 151, z 1992r. Nr 6 poz. 20, z 1993r. Nr 40 poz. 180, z 1994r. Nr 1 poz. 3, Nr  65 poz. 285, z 1996r. Nr 23 poz. 102, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 9 poz. 43, z 2002r. Nr 153 poz. 1271 i z 2004r. Nr 141 poz. 1492) –

Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Podjąć zamiar nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6b oznaczonej numerem geodezyjnym 453/2 o powierzchni 0.0336 ha uregulowanej w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW – 101140/6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Płocku Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 725/02 z dnia 23.IX.2005r. Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie z dniem 30.XII.1980r. nieruchomość zabudowaną położoną w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6b oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu o numerze geodezyjnym 453/2 o pow. 0.0336 ha.
Ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o samorządzie gminny  (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) do zadań własnych gminy należy zaspakajanie potrzeb wspólnoty, w tym sprawy z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska oraz komunalnego budownictwa mieszkalnego przejęcie na własność wspomnianej nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych gminy.
Powyższe odbywa się poprzez przyjęcie niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Płocka, a następnie wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o komunalizację przedmiotowej nieruchomości.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 08:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 298
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji