Uchwała Nr 934/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie: nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 34 w Płocku.

Uchwała Nr 934/LV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie: nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 34 w Płocku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 5 ust. 5 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.  2104) oraz § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Miejskiemu Przedszkolu Nr 34 w Płocku przy ul. Pocztowej 9 nadaje się imię Kubusia Puchatka i jego Przyjaciół.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasza Korga

 

Uzasadnienie

Przypadający w bieżącym roku szczególny jubileusz 100 – lecia istnienia placówki wychowania przedszkolnego, wcześniej w Borowiczkach, obecnie Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku prowadzonego przez lokalny samorząd  jest doskonałą okazją do nadania imienia. To wydarzenie organy statutowe przedszkola postanowiły uczcić występując z wnioskiem o nadanie Miejskiemu Przedszkolu Nr 34 w Płocku imienia „Kubusia Puchatka i jego Przyjaciół” (uchwała  Rady Pedagogicznej    z dnia 24.03.2006 r. oraz uchwała Rady Rodziców z dnia 27.03.2006 r.).
Zgodnie z intencją wnioskodawców imię nadane przedszkolu będzie się kojarzyć dzieciom z postacią literacką Kubusia Puchatka i innymi bohaterami powieści, którymi są zwierzęta – zabawki, grono przyjaciół Krzysia: Prosiaczek, Sowa Przemądrzała, Mama Kangurzyca z Maleństwem, osiołek Kłapołuchy, Królik, Tygrysek. Serdeczne związki Krzysia z małymi przyjaciółmi, beztroska atmosfera książki przemawiają równie silnie do wyobraźni dzieci współcześnie żyjących, jak i pierwszych odbiorców książki napisanej ponad 80 lat temu. Przygody, które stają się ich udziałem w Stumilowym Lesie mają fantastyczny charakter, rozwijają wyobraźnię najmłodszych. Łącząc elementy realiów życia codziennego dzieci z grą czystej wyobraźni uczą najmłodszych prawdziwej przyjaźni, odwagi, osobistej godności, pogody ducha i radości życia. Aktualne w dzisiejszych czasach przesłanie  o potrzebie kochania świata, przyrody i ludzi, o szczęśliwym dzieciństwie i jego znaczeniu w późniejszym rozwoju człowieka pedagodzy włączają do programu wychowawczego Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku. Pragną, by przedszkole było dla wychowanków miejscem bezpiecznym, przytulnym i przyjaznym, a ich dzieciństwo było pozbawione lęku, konfliktów i niebezpieczeństw. Rada Pedagogiczna przedszkola pragnie, aby stosunki łączące Kubusia Puchatka i jego przyjaciół były dla dzieci wzorem do naśladowania. Aby akceptowały swoich przedszkolnych kolegów i koleżanki takim, jakim są. Były pełne ciepłych uczuć do wszystkich i do wszystkiego, co dobre. Chcą uczyć wychowanków pozytywnego myślenia, miłości do świata, ludzi i przyrody. Naturalną okazję daje im właśnie miejsce, w którym położone jest ich przedszkole. Otaczający las, pełen wiewiórek i kun biegających po drzewach jest dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 34 „krainą szczęśliwego dzieciństwa”, pełnego słońca, odgłosów przyrody. W uzasadnieniu do wniosku czytamy: „Staramy się i będziemy starać się dalej uczyć dzieci dostrzegania tego co piękne, tego co mają w zasięgu ręki. Mamy nadzieję, że kiedy dorosną i powrócą do przygód z dzieciństwa odkryją, że wiele rzeczy się nie zmieniło, że to co kieruje nimi w dzieciństwie w dużej mierze będzie kierować ich dorosłym życiem. Może to będzie nasza zasługa, a może postaci Kubusia Puchatka i jego przyjaciół?”
Niniejsza uchwała jest realizacją ustawowego wymogu nałożonego na organ prowadzący przedszkole.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 28 kwietnia 2006, godzina 08:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 968
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji