projekty uchwał
Sesja XXXV - 31-03-2009

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 31 marca 2009 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Plany ZUOK Sp. z o.o. Kobierniki w kontekście rozbudowy składowiska odpadów oraz nowych inwestycji, szczególnie termicznego przekształcania odpadów.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2009 roku.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
2. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
3. zmiany uchwały Nr 339/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r.,
4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2009 rok,
5. przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka,
6. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009,
7. ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock,
8. ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka,
9. określenia zasad konstruowania rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, przyjęcia planu dofinansowania w tym zakresie na 2009 rok i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2009,
10. przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zakwalifikowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,
11. przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zakwalifikowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,
12. przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,
13. uchylenia uchwały Nr 339/XVIII/03 Rady Miasta Płocka w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen urzędowych obowiązujących przy przewozie taksówkami osób oraz ich bagażu na terenie miasta Płocka,
14. zawarcia z Powiatem Kutnowskim porozumienia w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Płocku, będącemu jednostką organizacyjną Gminy-Miasta Płock,
15. zmian w podziale miasta Płocka na obwody głosowania,
16. nadania imienia publicznemu gimnazjum,
17. odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku,
18. zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
19. skargi Pana Jerzego Maneckiego zam. w Płocku na działania Prezydenta Miasta Płocka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Interpelacje i zapytania radnych.
9/ Odpowiedzi na interpelacje.
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 24 marca 2009, godzina 13:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 857
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji