Uchwała Nr 681/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2004 rok.

Uchwała Nr 681/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 12 pkt. 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz.1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 372/XVI/99 z dnia 7 września 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawianej przez Zarząd Miasta Płocka Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz procedury przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Płocka zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 913/XLIV/01 z dnia 25 września 2001 roku w sprawie zmiany uchwały  Nr 372/XVI/99 z dnia 7 września 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawianej przez Zarząd Miasta Płocka Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz procedury przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2004 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka dotyczącym  absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w sprawie przedłożenia przez Prezydenta sprawozdania – udzielić absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2004 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zgodnie z kompetencjami Rady Miasta Płocka określonymi w ustawach o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz ustawie o finansach publicznych, Rada Miasta zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Płocka za 2004 rok oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka z tego tytułu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 457
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji