UCHWAŁA NR 704/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 21 listopada 2014 roku.

UCHWAŁA NR 704/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 21 listopada 2014 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) i § 9 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 376/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Przyjmuje się plany pracy sześciu stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 21 listopada 2014 roku:
1. Komisji Rewizyjnej
2. Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
3. Komisji Gospodarki Komunalnej
4. Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
5. Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
6. Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
które stanowią załączniki odpowiednio od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczących Komisji do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planach pracy Komisji.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka


                Artur Jaroszewski