Uchwała Nr 826/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy (tekst jednolity Zarządzenie Nr 4155/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy )

Uchwała Nr 826/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 657/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy (tekst jednolity Zarządzenie Nr 4155/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy )

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 657/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy (tekst jednolity Zarządzenie Nr 4155/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy), wprowadzić punkty w brzmieniu:

„26. Wynagrodzenia za usługi realizowane w procesach prywatyzacji spółek z udziałem Miasta 
        Płock , okres realizacji 2005 r. – 2007 r.
27. Remonty budynków gminnych, okres realizacji 2005 r. – 2006 r.
28. Audyty certyfikacyjne, certyfikacja oraz audyty nadzoru w zakresie zgodności systemu  
      zarządzania stosowanego w Urzędzie Miasta Płocka z wdrożonymi normami, okres realizacji
     2006 r. – 2008 r.
29. Organizacja imprez kulturalnych, okres realizacji 2005 r. – 2006 r”

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

W związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązań w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy na realizację zadań dotyczących: remontów budynków gminnych, wynagrodzeń za usługi realizowane w procesach prywatyzacji spółek z udziałem Miasta Płocka, audytów certyfikacyjnych, certyfikacji i audytów nadzoru w zakresie zgodności systemu zarządzania stosowanego w Urzędzie Miasta Płocka z wdrożonymi normami oraz organizacji imprez kulturalnych, proponuje się dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 657/XXXVII/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 171
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji