Uchwała Nr 296/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie powołania doraźnej Komisji mającej na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Uchwała Nr 296/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji mającej na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku.

 Na podstawie art. 21 ust.1 w związku z art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. Poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i § 23 ust. 1 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 z dnia 31 stycznia 2003 roku Rady Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48, poz. 1306 ) – Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się doraźną Komisję mającą na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku w składzie :

1.Józef Czurko
2.   Sławomir Goszkowski
3.   Andrzej Nowakowski
4.   Jacek Szubstarski

§ 2.

Zadaniem Komisji będzie przeprowadzenie kontroli w zakresie zbadania zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku zgodnie z wnioskiem radnego Pana Zygmunta Buraczyńskiego .

§ 3.


Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący wybrany przez Radę Miasta .

§ 4.

1.Komisja ze swoich prac sporządzi protokół .
2.Protokół przedstawi Radzie Miasta Przewodniczący Komisji na najbliższej Sesji Rady po zakończeniu prac.
3.Protokół Komisji podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 667
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji