projekty uchwał
Sesja V - 31-01-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 stycznia 2007r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się V Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1.Otwarcie obrad V Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1) uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok - projekt uchwały:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) odczytanie wniosków i opinii Komisji stałych,
c) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zgłoszonych do projektu budżetu wniosków i zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,

2) ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiana przez Gminę Płock nieruchomości będących je własnością na okres powyżej trzech lat,
3) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku,
5) wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Kilińskiego w Płocku,
6) zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu płockiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Miasta Płocka,
7) zmiany Uchwały Nr 931/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku,
8) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego d/s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
9) wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu,
10) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od lutego do grudnia 2007 roku,
11) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2007 rok.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Sprawy różne.
8.Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 24 stycznia 2007, godzina 16:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 443
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 29 stycznia 2007, godzina 11:30
  • Historia aktualizacji

  • 29 stycznia 2007, godzina 11:30 Aktualizacja danych