UCHWAŁA Nr 371/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 296/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Płocka oraz zmiany uchwały nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007r.

UCHWAŁA Nr 371/XXV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 296/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach  Miasta Płocka  oraz zmiany uchwały nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,poz. 1218) i art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 778, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292) - Rada Miasta Płocka  uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 296/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Płocka oraz zmiany uchwały nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007r. (Dz.Urz. Wojew. Mazowieckiego Nr 43, poz. 1545) wprowadza się następującą zmianę : 
§ 3 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z obiadu w stołówce szkolnej przez pracowników szkoły ustala się w wysokości odpowiedniej opłaty, o której mowa w ust.1”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

W dniu 26 lutego 2008 r. Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę nr 296/XXI/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach oraz zmiany uchwały nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2007r.
Nowo przyjęta uchwała weszła w życie z dniem 1 maja b.r.
Na podstawie §3 ust.2 uchwały, który mówi, że „Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z obiadu w stołówce szkolnej przez pracowników szkoły ustala się w wysokości odpowiedniej opłaty, o której mowa w ust. 1 powiększonej nie więcej niż o kwotę 4,00 zł z tytułu kosztów ponoszonych na wynagrodzenia pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki szkolnej” - dyrektorzy placówek podnieśli nawet
o kilkadziesiąt lub więcej procent - dzienną stawkę opłaty za korzystanie z obiadu w stołówce szkolnej przez pracowników.
Konsekwencją wzrostu opłat była masowa rezygnacja
z korzystania z obiadów przez pracowników, co w efekcie może spowodować zamykanie stołówek ze względu na zbyt małą ilość korzystających. To z kolei zaowocuje zwolnieniami z pracy, wzrostem bezrobocia i brakiem możliwości  spożycia ciepłego posiłku na stołówce przez uczniów z ubogich
i patologicznych rodzin, którym Miasto poprzez swoje jednostki organizacyjne funduje obiady.
W tej sytuacji ze względów społecznych, pracowniczych zasadnym się wydaje zmiana § 3 ust.2 uchwały nr 296/XXI/08 poprzez wykreślenie słów „powiększonej nie więcej niż o kwotę 4,00 zł z tytułu kosztów ponoszonych na wynagrodzenia pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki szkolnej”.
Spowoduje to ujednolicenie opłat za posiłki w poszczególnych typach szkół, a koszty utrzymania stołówek, wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń, tak jak było przed wejściem w życie ww. uchwały przejmie na siebie Miasto.
Zmiana uchwały leży w gestii Rady Miasta Płocka, zgodnie
z art.67a, ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty o treści :
„ Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat, ustala organ prowadzący szkołę”.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 25 czerwca 2008, godzina 16:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 555
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji