Uchwała Nr 937/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2006 – 2013.

Uchwała Nr 937/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie:  uchwalenia „ Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2006 – 2013”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz.220,  Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i nr 214 poz.1806, Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.  z 2004 roku Nr 102, poz 1055 i Nr 116, poz.1203 z 2005 roku Nr 172  poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128 )  oraz art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 roku Nr 72 poz. 747, Dz.U. z 2002 roku Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; Dz.U. z 2005 roku Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „ Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2006  - 2013”  stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 1124/LV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2002 roku w sprawie: przyjęcia dla Miasta Płocka planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003 – 2010.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

1)Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2)Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2006 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Zgodnie z art 21 ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opracowały wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu pn. „ Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2006 – 2013”.  Plan w dniu 10 maja 2006 roku,  zgodnie z art 21 ust. 4 cytowanej ustawy został przedłożony Prezydentowi Miasta, w celu dokonania sprawdzenia zgodności planowanych zadań z :
kierunkami rozwoju miasta  określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Przedłożony plan zgodnie z wymogami zawartymi  w art 21 ust. 2 wskazanej ustawy, określa:
planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,
przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Ponadto pozytywna ocena planu w zakresie zagadnień poddanych sprawdzeniu szczególnie zgodności z zadaniami przyjętymi w uchwalonym Uchwałą Nr 905/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2006 roku „ Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Płocka „ pozwoliła na  przedłożenie Radzie Miasta w celu uchwalenia,  zgodnie z art 21 ust. 5   wskazanej ustawy , projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „ Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2006 – 2013”, której integralną część jako załącznik stanowi cytowany plan.
Argumenty uzasadniające potrzebę realizacji objętych  planem zadań zostały przedstawione  w części planu p.t. „ Opis i Założenia Planu”.
Uchwalenie planu,  poza wymogami ustawowymi jest podyktowane w znacznej mierze doprowadzeniem do spójności zadań uwzględnionych w całokształcie  aktualnie obowiązującej  w powyższym zakresie dokumentacji , co wydaje się być celowym  chociażby z racji obowiązywania aktualnie dokumentu p.n. „ Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003 – 2010,  przyjętego Uchwałą Nr 1124/LV/02 Rady Miasta z dnia 23 sierpnia 2002 roku, która traciłaby moc obowiązywania wraz z podjęciem uchwały według przedłożonego projektu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 09:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 200
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji