UCHWAŁA NR 718/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku
w sprawie: zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 718/LI/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2010 roku


w sprawie: zgodności projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka”.

 
Na podstawie art. 15 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717; z 2004 roku Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635; z 2007 roku Nr 127, poz. 880; z 2008 roku Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 roku Nr 24, poz. 124), oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku            Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 441, Nr 175, poz. 1457;             z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,           Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz Uchwały Nr 1018/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku”

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Stwierdza się zgodność projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku”              z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka” przyjętego Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 roku.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

 

Tomasz Korga

Uzasadnienie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Płocka dokonała analizy ustaleń projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku”           w zakresie zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka” przyjętego Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 roku.
Ustalenia projektu planu miejscowego są zgodne z ustaleniami Studium, gdyż zostały wskazane na podstawie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego określonych w Studium, które nakazują:
A.w zakresie społeczno-gospodarczych uwarunkowań rozwoju przestrzennego, jako cel szczegółowy  i związaną z nim bezpośrednio politykę przestrzenną:
poprawę funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej,
dążenie do wielofunkcyjności struktury zagospodarowania przestrzennego osiedli,
B.w zakresie funkcjonalno-przestrzennej struktury miasta, jako cel przekształceń:
stworzenie oferty lokalizacyjnej dla inwestorów budownictwa mieszkaniowego o zróżnicowanych możliwościach finansowych,
stworzenie oferty lokalizacyjnej dla inwestorów różnych aktywności gospodarczych,
wzrost atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania.
W celu umożliwienia przestrzennej realizacji tych działań w Studium przyjęto układ struktury funkcjonalno-przestrzenej osiedla Radziwie, jako obszaru adaptacji i rozwoju mieszkalnictwa oraz usług i produkcji ograniczonych miejscowo i rzeczowo do niekolidujących z obszarami mieszkaniowymi objętymi strefą ciszy.
W zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny objęte ustaleniami planu miejscowego w Studium zostały wskazane jako:
a)obszary adaptacji i intensyfikacji wiodącej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego,
b)obszary adaptacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Zgodnie ze wskazaniami Studium ustalenia przyjęte w tekście i na rysunkach Studium należy traktować jako ogólną dyrektywę, której sprecyzowanie następować będzie przez sporządzenie planów miejscowych., zwłaszcza wyznaczonych na rysunkach Studium granic stref i obszarów. Oznacza to, że wyznaczonym w Studium strefom i obszarom przypisane są wiodące funkcje, w których rekomendowane jest lokowanie obiektów i urządzeń w pełni zgodnych z tą funkcją lub co najmniej nie będących z nią w kolizji.
Projekt planu miejscowego ustala następujące przeznaczenie terenów:
a)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,
c)tereny zabudowy usługowej,
d)tereny zabudowy usług oświaty,
e)tereny kultu religijnego,
f)tereny zieleni,
g)tereny komunikacji,
które nie naruszają ustaleń Studium, są zgodne ze wszystkimi proponowanymi rozwiązaniami przyjętymi w tym Studium, uściślają i precyzują granice stref i obszarów wskazanych w Studium nie naruszając jednocześnie ustalonych funkcji wiodących.
W związku z powyższym stwierdza się zgodność projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego u zbiegu ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 28 maja 2010, godzina 09:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 464
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji