Uchwała Nr 870/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz uchylenia Uchwały Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Uchwała Nr 870/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz uchylenia Uchwały Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia  24 września 2002 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 7, ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441)  oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz.1606) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz uchylenia Uchwały Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1.§ 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Budynek przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku jest przeznaczony na potrzeby
         organizacji pozarządowych ,w szczególności działających w zakresie ochrony zdrowia
          i pomocy społecznej i funkcjonuje pod nazwą „Miejskie Centrum Rozwiązywania
         Problemów Społecznych” 
2.§ 3 otrzymuje brzmienie:
      „Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie budynku, o którym mowa w § 1
        zabezpieczane będą corocznie w dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy
        miast na prawach powiatu, natomiast na doposażanie w dz.851 – ochrona zdrowia,
        rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi Budżetu Miasta Płocka.”.
3.Skreśla się § 5.     

§ 2

Powierza się wykonanie uchwały Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

W dniu 10 sierpnia 2005r. zgodnie z protokołem w sprawie odbioru końcowego budynku przy ul. Misjonarskiej 22 został zakończony remont i adaptacja obiektu do potrzeb Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, natomiast w dniu 1 września br. budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Remont i adaptacja przedmiotowego obiektu wykonany był w 48% ze środków pochodzących z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Z tego względu znalazły w nim siedzibę w pierwszej kolejności organizacje pozarządowe i przedsięwzięcia związane z profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tzn.    
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej prowadzący Noclegownię dla Kobiet i Matek z Dziećmi,
Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów,
Oddział Polskiego Centrum Mediacji w Płocku,
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku,
Ponadto w Miejskim Centrum posiada siedzibę Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych, który realizuje swoje zadania przy pomocy Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Centrum Wolontariatu. Obiekt dysponuje salą konferencyjną na 60 osób przystosowaną do organizacji spotkań, szkoleń, konferencji w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz  aktywizujących organizacje pozarządowe, salą terapeutyczną na 40 osób z aneksem kuchennym, gdzie organizowane są spotkania grup terapeutycznych oraz grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz ofiar przemocy.
W Miejskim Centrum funkcjonują również Punkty Konsultacyjne, w których dyżurują specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda prawnik, profilaktyk uzależnień) udzielający kompleksowej pomocy osobom mającym problemy wynikające z uzależnienia od substancji psychoaktywnych, jak również ich rodzinom.  
Z pomieszczeń Miejskiego Centrum korzystają także organizacje pozarządowe działające szczególnie w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, które nie posiadają własnych lokali w celu prowadzenia działalności statutowej.                            
Usytuowanie w jednym miejscu w/w podmiotów oferujących różnorodne formy pomocy da możliwość kompleksowego wsparcia mieszkańcom Płocka.  
Od 1 stycznia 2006r. administrowanie przedmiotowego budynku realizowane będzie przez Oddział Techniczno-Gospodarczy Urzędu Miasta Płocka. W związku z tym ulega zmianie źródło pokrywania kosztów utrzymania budynku oraz bezprzedmiotowy stał się zapis  § 5 mówiący o administrowaniu budynkiem przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku. Z uwagi na to, że w Miejskim Centrum realizowane są przedsięwzięcia związane z profilaktyką uzależnień i przemocą w rodzinie, doposażanie obiektu w sprzęt niezbędny do właściwego prowadzenia spotkań, szkoleń, konferencji oraz innych zadań w tym zakresie pochodzić będzie ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 061
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji