Załącznik do Uchwały Nr 583/XXX/04
Statut stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego „Mazowieckiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu” z siedzibą w Płocku.

Statut stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego „Mazowieckiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu” z siedzibą w Płocku.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego “ Mazowieckie Stowarzyszenie Kultury i Sportu” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2.


Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.


Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo mazowieckie z siedzibą w Płocku.

§ 4.


Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5.


Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6.


Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną po wpisaniu jej do Krajowego Rejestru Sądowego.


Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7.


Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu:
1)upowszechniania  kultury i sztuki;
2)upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
3)nauki i edukacji publicznej;
4)promocji zdrowia.

§ 8.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)budowę hali widowiskowo-sportowej w Płocku oraz innych obiektów o podobnym przeznaczeniu na obszarze województwa mazowieckiego;
2)prowadzenia działalności kulturalnej, w tym między innymi w hali widowiskowo-sportowej w Płocku organizując w niej wystawy, pokazy, konkursy, seminaria, sympozja, koncerty, targi; 
3)organizowanie imprez sportowych;
4)udostępnianie bazy sportowej na potrzeby osób fizycznych i prawnych, szkół, zespołów i klubów sportowych;
5)współpracę z innymi podmiotami dla realizacji określonych celów Stowarzyszenia.

§ 9.


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność może być prowadzona w następującym zakresie:
1)hotele – 55.10.Z,
2)miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – 55.23.Z,
3)restauracje – 55.30.A,
4)placówki gastronomiczne pozostałe – 55.30.B,
5)działalność turystyczna pozostała – 63.30.D,
6)wynajem nieruchomości na własny rachunek – 70.20.Z,
7)działalność galerii i salonów wystawienniczych – 92.31.E,
8)działalność domów i ośrodków kultury – 92.31.F,
9)działalność obiektów kulturalnych – 92.32.Z,
10)działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 92.34.Z,
11)działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych – 92.61.Z,
12)działalność związana ze sportem, pozostała – 92.62.Z,
13)działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 92.72.Z,
14)działalność związana z poprawą kondycji fizycznej – 93.04.Z,
15)działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – 93.05.Z.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 10.


1.Członkami Stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne.
2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11.


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających.


§ 12.


1.Członkiem zwyczajnym może być jednostka samorządu terytorialnego, która działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2.Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.
4.Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.


§ 13.


1. Członkowie zwyczajni mają równe prawa i obowiązki.
2. Członek zwyczajny ma prawo do:
1)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz wskazywania kandydatów do władz Stowarzyszenia;
2)zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3)zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
3.Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2)regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
3)wywiązywania się z przyjętych na siebie wobec Stowarzyszenia obowiązków.

§ 14.


1.Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 ust. 2 pkt 2.
2.Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w obradach i posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
3.Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 3.

§ 15.


1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
2)utraty przez członka osobowości prawnej;
3)skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok.
2.W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd Stowarzyszenia podając przyczyny skreślenia.
3.Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4.Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia


§ 16.


Władzami Stowarzyszenia są:
1)Walne Zebranie Członków;
2)Komisja Rewizyjna;
3)Zarząd.

§ 17.


1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się jednomyślnie w głosowaniu tajnym.
2.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
3.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), z zastrzeżeniem § 27 ust. 3.
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 18.


W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Rozdział V
Walne Zebranie Członków

§ 19.


1.Organem stanowiącym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
3.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
2)z głosem doradczym - członkowie wspierający. 

§ 20.


1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego.
3.Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad i porządku obrad.
4.Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i członkowie.
5.Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres 3 lat spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6.Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1)Zarząd;
2)Komisja Rewizyjna;
3)co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.
8.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
9.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

§ 21.


1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1)uchwalenie statutu i jego zmian;
2)uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
3)wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4)udzielanie władzom stowarzyszenia absolutorium,
5)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
6)ustalanie wysokości składek członkowskich;
7)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
8)podejmowanie strategicznych decyzji co do funkcjonowania Stowarzyszenia,
9)wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości wniesionych przez Członków do Stowarzyszenia.
2.Dla podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4-9, wymagana jest jednomyślność członków Stowarzyszenia.

 

§ 22.


1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1)z własnej inicjatywy;
2)na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3)na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub 50% członków zwyczajnych.
2.Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba że na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków obecni są wszyscy członkowie zwyczajni i wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.


Rozdział VI
Komisja Rewizyjna

§ 23.


1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 7 członków.

§ 24.


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)bieżące kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3)prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
4)zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
5)składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia;
6)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
7)kontrola działalności Zarządu co najmniej 2 razy do roku.

§ 25.


1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
3.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


Rozdział VII
Zarząd

§ 26.


1.Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2.Zarząd składa się z 3 - 7 członków.
3.Uprawnionym do reprezentowania Zarządu jest każdy z członków Zarządu.
4.Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu.
5.Do zaciągania zobowiązań przez Stowarzyszenie upoważniony jest Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu.
6.Jeżeli Zarząd liczy powyżej 5 członków, może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą:
1)Prezes Zarządu;
2)Wiceprezes;
3)Sekretarz.
7. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
8. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 10 razy w roku, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 27.


1.Do zakresu działania Zarządu należy:
1)realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
2)ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
3)sprawowanie bieżącego zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
5)podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań  nie przekraczających kwoty stanowiącej równowartość sumy składek członkowskich za 2 lata;
6)zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
7)podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków;
8)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
9)powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby;
10)koordynowanie działalności jednostek terenowych;
11)zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia;
12)zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;
13)uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów;
14)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach określonych w § 15 ust. 3;
15)udzielanie pełnomocnictw Zarządom Oddziałów.
2.W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt 11), Zarząd powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
3.Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7, 11, 12 i ust. 2, zapadają jednomyślnie.


Rozdział VIII
Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze

§ 28.


1.Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd może powoływać oddziały.
2.Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 3 jednostek samorządu terytorialnego deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
3.Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
1)zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
2)złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 29.

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1)Walne Zebranie Członków Oddziału;
2)Komisja Rewizyjna Oddziału.
3)Zarząd Oddziału;

§ 30.


1.Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.
2.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
3.Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 31.


W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


Rozdział IX
Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 32.


1.Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2.Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 33.


Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1)uchwalanie programów działania oddziałów,
2)wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
3)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.

§ 34.


W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1)z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oddziału,
2)z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.


§ 35.


1.Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie do 30 kwietnia, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.
2.Postanowienia § 20 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 36.


1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1)z własnej inicjatywy,
2)na żądanie Zarządu Stowarzyszenia,
3)na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4)na pisemny wniosek co najmniej 50% uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.
2.Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
3.W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5.Postanowienia § 20 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

 
Rozdział X
Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 37.


Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.


§ 38.


Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 - 7 członków.

§ 39.


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1)kontrola działalności Zarządu Oddziału;
2)współpraca z Komisją Rewizyjną;
3)przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału;
4)zgłaszanie Zarządowi umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
5)przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności.

§ 40.


Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej 2 razy do roku.

§ 41.


Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia oraz we władzach oddziału.

§ 42.


Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Zarząd.


Rozdział XI
Zarząd Oddziału

§ 43.


Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału Stowarzyszenia na terenie swego działania.

§ 44.


1.Zarząd Oddziału składa się z 3 - 7 członków.
2.Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
3.Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 50% członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 45.


1.Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału;
2)uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
3)zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw;
4)organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością;
5)zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień;
6)przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 13 ust. 3 pkt 2 i § 15 ust. 1 pkt 3 statutu;
7)uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału;
8)zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału;
9)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
2.Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez:
1)Prezesa Zarządu Oddziału;
2)Wiceprezesa Zarządu Oddziału.
3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Oddziału składa Prezes Zarządu Oddziału wraz z członkiem Zarządu Oddziału.

§ 46.


Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział XII
Majątek i fundusze

§ 47.


Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 48.


1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)składki członkowskie,
2)darowizny, zapisy i spadki,
3)wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4)dotacje
5)wpływy z odpisów podatkowych w przypadku uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego.
2.Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3.20 % kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w terminie miesiąca na konto Zarządu.
4.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział XIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 49.


1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga jednomyślności, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 09:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 687
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 05 października 2004, godzina 09:28
  • Historia aktualizacji

  • 05 października 2004, godzina 09:28 Aktualizacja danych