U C H W A Ł A Nr 92/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 940/XLVI/01 z dnia 27 listopada 2001 roku.
U C H W A Ł A Nr 92/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 940/XLVI/01 z dnia 27 listopada 2001 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. nr 10 poz. 668, Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz art.18 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050) Rada Miasta Płocka postanawia:§ 1.

W § 3 uchwały Nr 940/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia katalogu osób uprawnionych do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 264, poz. 6303 oraz z 2001 r. Nr 7 , poz. 105, Nr 54, poz. 1131 i Nr 166, poz. 3685) skreśla się:
- pkt 1 o brzmieniu: ”uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych, policealnych”,
- pkt 2 o brzmieniu: ”dzieci w wieku od 4 do 7 lat”,
- pkt 4 o brzmieniu:”emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują oni dodatki rodzinne”,
- pkt 5 o brzmieniu:”Honorowi Dawcy Krwi I, II, II stopnia (0,6 – 3 litry krwi) przez okres 1 roku od daty ostatniego oddania krwi”,
- pkt 3 o brzmieniu : „Żołnierze Zasadniczej Służby Wojskowej”.


§ 2.

W § 2 uchwały Nr 940/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia katalogu osób uprawnionych do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 264, poz. 6303 oraz z 2001 r. Nr 7 , poz. 105, Nr 54, poz. 1131 i Nr 166, poz. 3685) dopisuje się:

- pkt 3 o brzmieniu : „emerytom i rencistom oraz ich współmałżonkom, na których otrzymują
oni dodatki rodzinne”,
- pkt 4 o brzmieniu: ”dzieci w wieku od 4 do 7 lat”,
- pkt 5 o brzmieniu :”dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej
lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku
życia”,
- pkt 6 o brzmieniu: ”Honorowi Dawcy Krwi I, II, II stopnia (0,6 – 3 litry krwi) przez okres 1
roku od daty ostatniego oddania krwi”,
- pkt 7 o brzmieniu: „Żołnierze Zasadniczej Służby Wojskowej”.


-2-

§ 3.

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 499
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji