UCHWAŁA NR 361/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock jako Partnera do projektu Nowy start z nowymi kwalifikacjami – program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka


UCHWAŁA NR 361/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock jako Partnera do projektu Nowy start z nowymi kwalifikacjami – program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu               i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142             poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203; Dz. U.           z 2005 r.: nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.: nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173         poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.: nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; Dz. U. z              2009 r.: nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r.: nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r.: nr 117 poz. 679, nr 134           poz. 777; nr 21 poz. 113; nr 149 poz. 887; nr 217 poz. 1281), uchwala się co następuje:

§ 1.
1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przystąpienie Gminy – Miasto Płock/Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku jako Partnera do realizacji projektu Nowy start z nowymi kwalifikacjami – program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Projekt będzie realizowany w terminie określonym wnioskiem                            o dofinansowanie realizacji projektu.
3. Liderem projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, natomiast z ramienia Gminy Projekt będzie realizowany przez Miejski Urząd Pracy           w Płocku.
4. Umowa Partnerska zostanie podpisana pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Gminą Miasto – Płock/Miejskim Urzędem Pracy                  w Płocku oraz Zakładem Karnym w Płocku.
5. Projekt w 100% finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka


                  Artur Jaroszewski


Uzasadnienie


Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności rozwiązania problemów dotyczących wykluczenia społecznego osób opuszczających Zakład Karny           w Płocku oraz osób bezrobotnych, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. U osób tych obserwuje się trudności w przystosowaniu do życia codziennego oraz problemy w podjęciu zatrudnienia.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 130 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających Zakład Karny w Płocku i osób zarejestrowanych jako bezrobotne po opuszczeniu zakładów karnych poprzez realizację programu wsparcia psychologiczno – doradczo – szkoleniowego. Realizacja projektu pozwoli na nabycie bądź zwiększenie kwalifikacji i umiejętności przez osoby objęte wsparciem poprzez udział w szkoleniach zawodowych, doradztwo zawodowe, psychologiczne oraz profilaktykę uzależnień. Planuje się, że jednym z głównych rezultatów projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 26 uczestników projektu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 922
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji