UCHWAŁA NR 543/XXXII/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 444/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wspierania działalności szkół wyższych

UCHWAŁA NR 543/XXXII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2013 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 444/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wspierania działalności szkół wyższych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 Nr 28, poz. 142, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz Dz. U. z 2012 roku poz. 567), art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 572, Nr 742, 1544), Uchwały Nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku oraz uchwały Nr 444/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku – Rada Miasta Płocka postanawia:                                                          

§ 1.


W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 444/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku po zdaniu „Popularyzacja dorobku nauki poprzez wsparcie finansowe  organizowanych sympozjów, konferencji i seminariów o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących miasto w kraju i na świecie" kolejny punkt otrzymuje brzmienie:
Zorganizowanie corocznego konkursu „Dyplom dla Płocka”, który jest ważnym elementem inspirującym i dopingującym studentów piszących prace magisterskie oraz licencjackie i inżynierskie o tematyce naukowo – badawczej związanej z rozwiązywaniem różnych problemów gospodarczych i społecznych oraz technicznych miasta Płocka - wykorzystywanej do bieżącej działalności jednostek organizacyjnych miasta.”
         dodaje się punkt:
"Wspomaganie rozwoju naukowego pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych płockich uczelni wyższych, w tym wspieranie ich w uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych."

§ 2.


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 27 lutego 2013, godzina 10:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 038
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji