UCHWAŁA NR 344/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA NR 344/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia
2010 r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy  otwarty
dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności  zawodowej  w  regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego  ze  środków  UE – Europejskiego  Funduszu Społecznego,  zmienionej  uchwałą  Rady  Miasta  Płocka  nr  784/LV/10  z  dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Płocka nr 139/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r. oraz uchwałą Rady Miasta Płocka nr 185/XIII/2011 z dnia  30 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.
nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: nr 23 poz. 220, nr 62
poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r.: nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.: nr 102
poz. 1055; Dz.U. z 2007 r.: nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: nr 180
poz. 1111, nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.: nr 92 poz. 753, nr 157
poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106
poz. 675; Dz.U. z 2011 r.: nr 21 poz. 113; nr 149 poz. 887; nr 217 poz. 1281) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.: nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.: nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 r.: nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r.: nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r.: nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.: nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675; Dz.U. z 2011 r.: nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777; nr 21 poz. 113; nr 149 poz. 887; nr 217 poz. 1281) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 ze zmianami: Dz.U. z 2007 r.: nr 191 poz. 1366 i nr 192 poz. 1378; z 2008 r.: nr 70 poz. 416, nr 171 poz. 1056, nr 216 poz. 1367, nr 237 poz. 1654; Dz.U. z 2009 r.: nr 6 poz. 33, nr 69 poz. 595, nr 97 poz. 800, nr 91 poz. 742, nr 115 poz. 964, nr 125 poz. 1035, nr 127 poz. 1052, nr 161 poz. 1278, nr 219 poz. 1706; Dz.U. z 2010 r.: nr 28 poz. 146, nr 81 poz. 531, nr 238 poz. 1578, nr 239 poz. 1593, nr 254 poz. 1700, nr 257 poz. 1725 i 1726; Dz.U. z 2011 r .: nr 106 poz. 622; nr 171 poz. 1016; nr 45 poz. 235; nr 205 poz. 1211; nr 291 poz. 1707), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy  w  Płocku  Projektu
konkursowego  realizowanego  w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(PO KL) Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa
dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności  zawodowej  w  regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy”
współfinansowanego  ze  środków  UE  – Europejskiego Funduszu Społecznego,
zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka nr 784/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.;
uchwałą Rady Miasta Płocka nr 139/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r. oraz uchwałą Rady Miasta Płocka nr 185/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Wkład własny w wysokości 15% wartości Projektu stanowić będzie 409.635,00 PLN (w 2011 r. – 114.028,16 PLN; w 2012 r. – 149.011,84 PLN; w 2013 r. – 146.595,00 PLN) i zostanie pokryty z Budżetu Miasta Płocka – Miejski Urząd Pracy – jednostka budżetowa, Dział 853 Rozdział 85333, Zadanie P2/MUP/P”.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski


Uzasadnienie


          Miejski Urząd Pracy w Płocku do dnia 31.12.2013 r. realizuje Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas realizacji w/w Projektu w roku 2011 powstały oszczędności finansowe w tym we wkładzie własnym w wysokości 9.181,84 PLN wynikające
z długotrwałych zwolnień lekarskich pracowników zatrudnionych w ramach Projektu na stanowiskach pośrednika pracy oraz doradcy zawodowego, dlatego niewykorzystane środki finansowe zostały przesunięte do budżetu na rok 2012. Powstałe oszczędności nie wpływają na zmianę całkowitej kwoty wkładu własnego Projektu i tym samym nie powodują dodatkowych obciążeń finansowych dla budżetu Miasta Płocka. W związku z powyższym zaistniała potrzeba dokonania zmiany w § 1 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Płocka
Nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Wkład własny w wysokości 15% wartości Projektu stanowić będzie 409.635,00 PLN (w 2012 r. – 149.011,84 PLN) i zostanie pokryty z Budżetu Miasta Płocka – Miejski Urząd Pracy – jednostka budżetowa, Dział 853 Rozdział 85333, Zadanie P2/MUP/P.

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 769
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji