Uchwała Nr 278/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie rozpatrzenia zarzutu małż. Barbary i Pawła Borkowskich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w Płocku.

Uchwała Nr  278/XV/03    
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września  2003 roku


w sprawie  rozpatrzenia zarzutu małż. Barbary i Pawła Borkowskich do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w Płocku.


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412
i Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268,
z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229 i Nr 154 poz.1804, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688,
Nr 214 poz. 1806) oraz Uchwałą Nr 486/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Północ w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu w/w planu, wniesionego w dniu 19 czerwca 2002r. przez małż. Barbarę i Pawła Borkowskich, zam. przy ul. Żyznej 24 w Płocku, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§1
Uwzględnić zarzut małż. Barbary i Pawła Borkowskich, wniesiony w dniu 19 czerwca 2002r. do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w Płock, dotyczący projektowanego wzdłuż granic działek o nr ew. 299/3 i 299/22 odcinka ulicy lokalnej 15KL 1/2 (oznaczonej w projekcie planu symbolem 15KL 1/2) poprzez:
likwidację projektowanego wzdłuż granic działek o nr ew. 299/3 i 299/22 odcinka ulicy lokalnej 15KL 1/2 i wprowadzenie w to miejsce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczonej w projekcie planu symbolem 5MNe),
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Wprowadzić zmianę w projekcie planu w zakresie układu komunikacyjnego polegającą na połączeniu ulicy Armii Krajowej (oznaczonej w projekcie planu symbolem 3KZ 1/4)
z ulicą Żyzną (oznaczoną w projekcie planu symbolem 37KD 1/2) na zasadzie prawoskrętu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


W okresie od 14 maja 2002r. do 14 czerwca 2002r. w Urzędzie Miasta Płocka został wyłożony do publicznego wglądu projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w Płocku. W dniu 19 czerwca 2002r. małż. Barbara i Paweł Borkowscy, zam. przy ul. Żyznej w Płocku, złożyli zarzut do projektu w/w planu w zakresie ustaleń dotyczących działek o nr ew. 299/3 i 299/22. Skarżący nie wyrazili zgody na zajęcie części w/w działek dla potrzeb odcinka ulicy lokalnej (oznaczonej
w projekcie planu symbolem 15KL 1/2), projektowanego wzdłuż ich granic. Rada Miasta Płocka odrzuciła przedmiotowy zarzut Uchwałą Nr 1139/LVI/02 z dnia 24 września 2002r. uznając, że przyjęte w projekcie planu rozwiązania zapewniają właściwą obsługę komunikacyjną, umożliwiają powiązanie osiedla Podolszyce Północ z sąsiednią gminą Radzanowo a ponadto są zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.). Projektowana ulica 15KL nie ogranicza skarżącym możliwości korzystania z gospodarstwa rolnego, a w przyszłości zapewni dojazd do nowych działek i prowadzenie infrastruktury technicznej.
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym małż. Barbara i Paweł Borkowscy wnieśli w dniu 31 października 2002r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na Uchwałę Nr 1139/LVI/02 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2002r., podnosząc w niej brak uzasadnienia dla przyjętych rozwiązań komunikacyjnych w projekcie w/w planu.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę małż. Barbary i Pawła Borkowskich
i stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały, m.in. z powodu braku alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych.
W związku z powyższym Rada Miasta Płocka rozpatrzyła ponownie zarzut skarżących, zwracając szczególną uwagę na wnikliwe przedstawienie przesłanek wyboru proponowanego wariantu i rozważenie zasadności tego wyboru, także z punktu widzenia osób, których prawa własności będą ograniczone. W świetle powyższego dokonała analizy ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w Płocku. i postanawia uwzględnić zarzut skarżących. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów położonych powyżej osiedla Podolszyce Północ zostaną ustalone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzanym na podstawie Uchwały Nr 774/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001r. Likwidacja projektowanego wzdłuż granic działek o nr ew. 299/3 i 299/22 odcinka ulicy lokalnej 15KL 1/2 wymaga dokonania zmiany w projekcie planu, polegającej na włączeniu ul. Żyznej do
ul. Armii Krajowej na zasadzie prawoskrętu.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 13:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 359
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji