UCHWAŁA NR 54/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku.

UCHWAŁA NR 54/V/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr17, poz. 128)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r.  Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;                                       

§1
                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej  o pow. 11922 m2 zlokalizowanej  jako część działek nr 239/9 i nr 239/8  przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku z przeznaczeniem pod parking samochodowy  na okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.

§2
      
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz  Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 01 lutego 2007, godzina 07:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 579
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji