UCHWAŁA NR 487/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie: określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.

UCHWAŁA NR 487/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie: określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka. 
Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, z 2007r. nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 92, poz. 753 i nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887 i nr 217, poz. 1281), art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008r. nr 45, poz. 271 ze zmianami: Dz.U. z 2008r. nr 227, poz. 1505 i nr 234, poz. 1570, z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 31, poz. 206, nr 92, poz. 753, nr 95, poz. 788 i nr 98 poz. 817, z 2010r. nr 78, poz. 513 i nr 107, poz. 679 oraz z 2011r. nr 63, poz. 322, nr 82, poz. 451, nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, nr 113, poz. 657 i nr 122, poz. 696), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka i samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka, zwanych dalej „aptekami”, określa się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. W szczególności, w celu zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, apteki pełnią dyżury.
2. Termin dyżuru, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 800 i kończy się w poniedziałek kolejnego tygodnia o godzinie 800.
3. W terminie dyżuru apteka dyżurująca zapewnia dostępność świadczeń przez całą dobę i każdego dnia, w tym w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
4. Termin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru apteki dyżurującej określa się w harmonogramie aptek dyżurujących na terenie Płocka, zwanym dalej „harmonogramem”.
5. Harmonogram dyżurów aptek na okres od 31.12.2012r. do 21.04.2014r. określa się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.
W każdym przypadku, gdy dostępność świadczeń farmaceutycznych nie jest zapewniona, w szczególności w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, Prezydent Miasta Płocka wyznacza aptekę, która będzie pełniła dyżur i termin tego dyżuru.

§ 4.
1. Aptekę, która dyżuru nie rozpocznie i / lub dyżuru nie realizuje, zobowiązuje się, aby poinformowała o tym fakcie Prezydenta Miasta Płocka, co najmniej na siedem dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia dyżuru tej apteki lub w dniu przerwania dyżuru.
2. Zaleca się, aby w sytuacji, o której mowa w ust. 1, apteka poinformowała Prezydenta Miasta Płocka także o aptece, która jest gotowa ten dyżur rozpocząć i go realizować.

§ 5.
Zaleca się:
1) aby w sytuacji planowanego rozpoczęcia lub zakończenia działalności apteki, odpowiednio: podmiot, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie na prowadzenie apteki  lub apteka, poinformowały o tym fakcie Prezydenta Miasta Płocka z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem;
2) umieszczenie w witrynie siedziby apteki, w miejscu widocznym aktualnej informacji o godzinach pracy apteki;
3) umieszczenie w witrynie siedziby apteki, w miejscu widocznym aktualnej informacji o aptece dyżurującej, w tym podanie adresu i telefonu kontaktowego do apteki dyżurującej.

§ 6.
1. Informację o rozkładzie godzin pracy aptek i harmonogramie oraz każdej ich zmianie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.
2. Zaleca się przekazanie rozkładu godzin pracy aptek, harmonogramu i informacji o każdej ich zmianie do wiadomości aptek i właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego oraz upowszechnienie powyższych informacji w inny sposób.

§ 7.
Traci moc Uchwała Nr 649/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2010r. nr 36, poz. 500).

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 31.12.2012r.

 

 

 

        Przewodniczący
              Rady Miasta Płocka


               Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 09:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 572
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji