UCHWAŁA NR 189/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 oku
w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, gen. T. Kutrzeby, 8 Pułku Artylerii Lekkiej, ks. S. Niedzielaka oraz Chełmińska.


UCHWAŁA NR 189/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku 

w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, gen. T. Kutrzeby, 8 Pułku Artylerii Lekkiej,  ks. S. Niedzielaka oraz Chełmińska.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art.7 ust.1-3 i art.10 ust.1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Zaliczyć do dróg publicznych i nadać kategorię dróg gminnych następującym ulicom:
- gen. Stefana Grota - Roweckiego (działki nr 293/28, 293/96, 308/1, 306, 305/8, 309/1, 2906/158 oraz części działek 307/14, 293/23, 304/17, 2906/16)
- gen. Tadeusza Kutrzeby (działki nr 2901/2, 2906/3, 2906/160, 2901/71 oraz część działek 2901/84, 2901/72)
- 8 Pułku Artylerii Lekkiej (dz. nr 1561/1)
- księdza prałata Stefana Niedzielaka (dz. nr 1356/4, 1410/1, 1408/5, 1341/1, 1343/1, 1408/4, 1339/11, 1338/7, 1337/1, 1336/3, 1356/1, 1356/3, 1408/3 oraz część dz. nr 1344/1)
- Chełmińska (dz. nr 3368, 3688/59, 1352/4, 1354/25, 1351/3, 1349/3, 1354/23 oraz część dz. nr 1445/28,1354/24, 1348/2, 1348/3 i 1350)

§ 2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz doręczeniu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

 Elżbieta Gapińska

 

 

UZASADNIENIE

Zaliczenie ulic: gen. Stefana Grota - Roweckiego, gen. Tadeusza Kutrzeby, 8 Pułku Artylerii Lekkiej, księdza Stefana Niedzielaka oraz Chełmińskiej do dróg publicznych i nadanie im kategorii dróg gminnych wynika z faktu, że dotychczas ulice te funkcjonowały prawnie jako drogi wewnętrzne, tzn. żadna z nich nie stanowiła drogi publicznej w myśl przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).
Wobec powyższego, zaistniała potrzeba uregulowania statusu prawnego tych ulic polegająca na zaliczeniu ich do dróg publicznych i nadania im kategorii dróg gminnych.
Zaliczenie ulic do kategorii dróg gminnych wynika z charakteru przeznaczenia i funkcjonalności jaką pełnią w obecnym układzie komunikacyjnym miasta Płocka.
Jednocześnie zaliczenie ulic do dróg gminnych znacznie uprości i ułatwi możliwość sprawowania trwałego zarządu na tych drogach, a także pozwoli na sprawne administrowanie nimi.
Zgodnie z art.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Prezydent Miasta Płocka wyraził pozytywną opinie w sprawie zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 187
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji