Uchwała Nr 882/LI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2006 roku
w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Uchwała Nr 882/LI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 stycznia 2006 roku

w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457),  art. 4 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art.167 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art.73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustalenie świadczeń dla bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku w wysokości 6,00 (sześć) złotych za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, organizowanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku na wniosek Prezydenta Miasta Płocka.

§ 2

Źródłem finansowania świadczeń, o których mowa w § 1, jest Budżet Miasta Płocka na 2006r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Przepisy art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462) stanowią, że bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie to podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust 6., to znaczy z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się  waloryzacji w przypadku, gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.
Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych(DZ.U Nr 210, poz. 1745).

Urząd Miasta Płocka chcąc skorzystać z możliwości organizowania prac społecznie użytecznych przyjmuje stawkę w wysokości 6 złotych za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 25 stycznia 2006, godzina 10:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 440
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji