UCHWAŁA NR 707/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie ogłoszenia roku 2014 Rokiem Wolności.


UCHWAŁA NR 707/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie ogłoszenia roku 2014 Rokiem Wolności.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594, Dz.U. z 2013 r., poz. 645, Dz.U. z 2013 r., poz. 1318) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1.
Rok 2014 ogłasza się Rokiem Wolności.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 


Przewodniczący 
 Rady Miasta Płocka

                     Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 02 stycznia 2014, godzina 14:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 159
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji