UCHWAŁA NR 664/XXXIX/2013 z dnia 29 paźdzeirnika 2013 roku
w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 304/XIX/2012


UCHWAŁA NR 664/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie:   sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 304/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2, i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2012 roku poz. 951 i 1445, z 2013 roku poz. 21 i 405) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami: Dz. U z 2013 roku poz. 645) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr 304/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prostuje się oczywisty błąd pisarski w następujący sposób
w § 2 w miejsce:
„od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca trasy ks. Jerzego Popiełuszki oraz  północne granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 1821/1, 1821/2, 1301/1, 1301/2, 1304/4 i 1305/4 i wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 1110, 839, 804, 801/1, 800, 719/2, 716/2, 713, 711, 706, 699, 691/2, 691/1”
wpisuje się:
„od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca trasy ks. Jerzego Popiełuszki oraz  północne granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 1821/1, 1821/2, 1301/1, 1301/2, 1304/4 i 1305/4 i wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 1110, 839, 804, 801/1, 800”

§ 2
Niniejsza uchwała stanowi integralną część Uchwały Nr 304/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 30 października 2013, godzina 10:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 690
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji