UCHWAŁA NR 702/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: przystąpienia do opracowania dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2014–2020 i lata następne


UCHWAŁA NR 702/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 roku


w sprawie:  przystąpienia do opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2014–2020 i lata następne”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 zmieniony Dz.U. z 2013 roku poz. 645, poz. 1318), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 595 zmieniony Dz.U. z 2013 roku poz. 645)

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2014–2020 i lata następne”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 02 stycznia 2014, godzina 13:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 146
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji