UCHWAŁA NR 156/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku.

UCHWAŁA NR 156/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598;  z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227 poz. 1658) oraz art.53 ust.1 i art.3 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz.1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz.1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz.1119 i Nr 208, poz. 1540) Rada Miasta uchwala:

§ 1

W statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 136/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie: nadania statutu Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki w Płocku wprowadza się następującą zmianę:
- w § 12 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
„3. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki jest Prezydent Miasta Płocka”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie stanowi, który organ organizatora uprawniony jest do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury. Zatem zasadne jest wskazanie kompetentnego organu w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 502
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji