UCHWAŁA Nr 98/VIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmiany okresów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Płock będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku

UCHWAŁA Nr 98/VIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zmiany okresów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Płock będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz.1806, Dz. U. z  2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005r. Nr 130 poz. 1087; Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2000r. Nr 6 poz. 70, Dz. U. z 2006r. Nr  104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na dokonanie zmian w zakresie długości okresów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Płock a będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Płocku polegających na skróceniu lub wydłużeniu okresów użytkowania wieczystego na okresy nie krótsze niż 40 lat i nie dłuższe niż 99 lat.

§ 2

Upoważnia Prezydenta Miasta Płocka do decydowania w sprawie ustalenia długości okresów użytkowania wieczystego zgodnie z § 1 dla każdej księgi wieczystej oddzielnie.
§ 3

Koszty aktów notarialnych pokryje Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Z wnioskiem o dokonanie zmian w zakresie długości okresów użytkowania wieczystego wystąpiła Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Płocku. Spółdzielnia uzasadnia wniosek koniecznością realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 13  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 ze zmianami)  - jeżeli budynki stanowiące własność spółdzielni położone są na kilku działkach gruntu, do których spółdzielni przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a w umowach o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustalono różne terminy użytkowania wieczystego, spółdzielnia może żądać od właściciela gruntu zmiany postanowień umownych w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego.
Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie porozumień i aktów notarialnych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „CENTRUM” w Płocku, co z kolei jest niezbędne Spółdzielni dla ujednolicenia stanu prawnego tych nieruchomości oraz przeprowadzenia procesu przekształcania własnościowych praw do lokali spółdzielczych w odrębne nieruchomości.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 25 kwietnia 2007, godzina 14:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 270
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji