UCHWAŁA Nr 255/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
rozpatrzenia zarzutu Aliny Drzewieckiej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, nieuwzględnionego przez Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 255/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku


w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Aliny Drzewieckiej do projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, nieuwzględnionego przez Prezydenta Miasta Płocka.


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42,
Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz Uchwałą nr 834/XLI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej wniesionego w dniu 17 czerwca
2003 r. przez Alinę Drzewiecką, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut odrzucić w całości zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 665/2003
z dnia 13 sierpnia 2003r., stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniach od 7 maja do 9 czerwca 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego w Płocku
u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej.
W dniu 17 czerwca 2003 wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Aliny Drzewieckiej. Pismo zostało zakwalifikowane jako zarzut do projektu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego Aliny Drzewieckiej w zakresie możliwości zagospodarowania terenu, którego jest właścicielką, zgodnie z danymi ewidencyjnymi i którego też pismo dotyczy.
W piśmie zgłaszająca zarzut sprzeciwia się wyznaczeniu na terenie działki nr ew. 389 strefy stanowiska archeologicznego, ze względu na uznanie bezzasadności tej lokalizacji, wskazując jednocześnie na obniżenie wartości nieruchomości w związku z przedmiotowymi zapisami projektu planu.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu na terenie działki, której zarzut dotyczy wyznaczona została strefa stanowiska archeologicznego podlegającego ochronie konserwatorskiej na mocy przepisów szczególnych i odrębnych. Powyższe ustalenia zostały zamieszczone w projekcie planu na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawarty w piśmie SOZ 5352/154/02 z dnia 16 września 2002 r., działającego w ramach przysługujących mu kompetencji na mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury.
Rozpatrując powyższy zarzut Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać ustalenia projektu planu dotyczące wyznaczenia na terenie przedmiotowej działki strefy stanowiska archeologicznego.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa
w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Aliny Drzewieckiej winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie  planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicielkę z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują jej roszczenia przewidziane
w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnosząca zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 6.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 407
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji