UCHWAŁA Nr 373/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku
w sprawie : Przystąpienia wraz z Polskim Koncernem Naftowym Orlen Spółka Akcyjna do tworzenia wspólnego przedsięwzięcia pn. Park Przemysłowo – Technologiczny w Płocku.

UCHWAŁA Nr 373/XX/04

Rady Miasta  Płocka

z dnia 27 stycznia 2004 roku


w sprawie : Przystąpienia wraz z Polskim Koncernem Naftowym Orlen Spółka Akcyjna do tworzenia wspólnego przedsięwzięcia pn. Park Przemysłowo – Technologiczny w Płocku.   


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 , z póź.  zmianami / oraz Uchwały nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie ustalenie wizji /misji/ kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1

Pozytywnie zaopiniować zamiar tworzenia wraz z P.K.N. Orlen S.A. wspólnego przedsięwzięcia pn. Park Przemysłowo - Technologiczny w Płocku.

§ 2

Źródło finansowania w 2004r. – Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2004 r. dział 900 , rozdział 90095,        § 6050 zadanie 105/PR/I/G, dział 900, rozdział 90095, § 6010 zadanie 106/PR/I/G.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 
Uwieńczeniem wieloletnich starań samorządu Miasta Płocka, zmierzających do realizacji projektu powstania w Płocku Parku Przemysłowo Technologicznego, stało się podpisanie wstępnego porozumienia zwartego w dniu 7 listopada 2003 r. pomiędzy Miastem Płock reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Płocka Pana Mirosława Milewskiego oraz Pełnomocnika prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia Pana Krzysztofa Lewandowskiego a PKN ORLEN S.A. reprezentowanym przez Pana Janusza Wiśniewskiego Wiceprezesa Zarządu ds Rozwoju i Produkcji PKN Orlen i Pana Andrzeja Macenowicza – Wiceprezesa Zarządu ds. Zasobów Kadrowych i Systemów Zarządzania PKN Orlen.
Dla zawarcia ostatecznego porozumienia, wiążącego strony porozumienia wstępnego w przedmiocie realizacji zamierzonego celu, wymagana jest pozytywna opinia organu stanowiącego Miasta Płocka , zatem właściwa jest prośba o wyrażenie w tym zakresie opinii Rady Miasta Płocka
Zasadnym w tym miejscu wydaje się przypomnienie, iż  podstawę porozumienia wstępnego zawartego w dniu 7 listopada 2003 r. stanowią wieloletnie starania Samorządu Płockiego oraz instytucji działających w sferze rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu o utworzenie w Płocku parku technologiczno – przemysłowego, wykorzystującego bazę surowcową i technologiczną oraz potencjał gospodarczy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., jak również konieczność łagodzenia negatywnych skutków społeczno – gospodarczych procesu restrukturyzacji PKN ORLEN S.A..

Powstanie Parku Technologiczno – Przemysłowego w Płocku będzie także realizacją kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, przyjętej Uchwałą Nr  260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. oraz szerszego, długofalowego Programu Odpowiedzialności Korporacyjnej PKN OLREN, w którym zawarte są inicjatywy o charakterze ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Obok Parku Technologicznego, Koncern wraz z Miastem jest zaangażowany także w projekty takie, jak: Forum dla Płocka (przy współpracy z UNDP), Fundusz Grantowy (wspólnie z Levi Strauss & Co.). Ponadto wspólnie z władzami lokalnymi i regionalnymi Koncern realizuje projekty: Technologicznego Funduszu Inwestycyjnego oraz Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Realizacja projektu Park Technologiczno-Przemysłowy stanowi odpowiedź na potrzeby, Miasta Płocka, PKN ORLEN i Regionu Mazowieckiego w zakresie:
zapewnienia  rozwoju gospodarczego i społecznego Miasta i regionu w długim okresie czasu poprzez zwiększenie udziału inwestorów zewnętrznych prowadzących działalność na terenie miasta, tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy, podniesienie poziomu życia mieszkańców;
podniesienia konkurencyjności Koncernu i przedsiębiorstw regionu w skali europejskiej dzięki lepszemu wykorzystaniu potencjału ludzkiego i materialnego, a także  wyższą konkurencyjność przedsiębiorstw działających w Parku;

Misją Płockiego Parku Technologiczno -Przemysłowego jest pobudzanie rozwoju gospodarczo - społecznego miasta i regionu, lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości, a tym samym kreowanie nowych miejsc pracy.
Celem generalnym Parku Technologiczno-Przemysłowego w Płocku jest zapewnienie lokatorom – przedsiębiorcom i instytucjom korzystnych warunków ekonomicznych i prawnych ułatwiających prowadzenie i rozwój  działalności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału ekonomicznego i surowcowego PKN ORLEN oraz potencjału naukowo – badawczego miasta Płocka głównie Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego i  Politechniki Warszawskiej - zgodnie z filozofią „wszystko w jednym miejscu”.
Przedsiębiorcom
Park będzie oferował:
„miejsce” do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym badawczo-rozwojowej, opartej na zaawansowanych technologiach, przede wszystkim w branży chemicznej oraz branżach wykorzystujących półprodukty i produkty powstałe w wyniku produkcji chemicznej, jak również związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem energii, ekologią, telekomunikacją, informatyką oraz szeroko pojętą sferą usług.
nowoczesną infrastrukturę techniczną,
możliwość bezpośredniego wprowadzania do gospodarki nowych rozwiązań naukowych,
szeroko pojęte usługi biznesowe – organizacyjne, finansowe i prawne, w tym pomoc w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej dla początkujących przedsiębiorców,
pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznego kapitału dla przedsiębiorców, w tym możliwość skorzystania z powiązanych z Parkiem funduszy inwestycyjnych, pożyczkowych i poręczeniowych.

Realizując postanowienia, wskazanego wyżej Porozumienia w dniu 26 listopada 2003 r. Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 922/2003 powołał Zespół Projektowy ds. Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego, który już rozpoczął prace  z Zespołem Projektowym PKN ORLEN S.A. nad Planem Realizacyjnym Projektu do 2028.
Realizacja projektu Parku Technologiczno – Przemysłowego została również ujęta w projekcie Budżetu Miasta Płocka na 2004 pod numerami zadań 105/PR/I/G z kwotą 2.500.000,00 zł. oraz 106/PR/I/G z kwotą 500.000,00 zł.
Mając na uwadze powyższe, a w szczególności warunek pozytywnego zaopiniowania przez Radę Miasta Płocka zamiaru tworzenia Parku Technologiczno – Przemysłowego we współpracy z PKN ORLEN S.A. dla kontynuacji wspólnie podjętych prac i podpisania Porozumienia ostatecznego pomiędzy partnerami,  podjęcie przedkładanej uchwały jest uzasadnione.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 30 stycznia 2004, godzina 10:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 448
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji