Uchwała Nr 777/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 777/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie:   zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) Rada Miasta Płocka ustala, co następuje:

§ 1

Zalicza się wymienione odcinki dróg do kategorii dróg gminnych:
1.ul. Popłacińska (odcinek od ul. Portowej do ul. Kolejowej),
2.ul. Sienkiewicza (od ul. Kilińskiego do ul. Wyszogrodzkiej),
3.ul. Wyszogrodzka (od ul. Kilińskiego do ul. Piłsudskiego). 

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miasta Płocka Nr 559/XXIX/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg krajowych odcinków  drogi krajowej nr 62 na terenie miasta Płocka.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Zaliczenie odcinków drogi krajowej nr 62, tj: ul. Popłacińska (odcinek od ul. Portowej do ul. Kolejowej), ul. Sienkiewicza (od ul. Kilińskiego do ul. Wyszogrodzkiej), ul. Wyszogrodzka (od ul. Kilińskiego do ul. Piłsudskiego) do kategorii dróg gminnych, wynika ze zmiany przebiegu drogi krajowej nr 62 na terenie miasta Płocka. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2004r. przebieg drogi krajowej nr 62 w Płocku został ustalony ulicami Piłsudskiego i Portową.
Jednocześnie ze względów proceduralnych konieczne jest uchylenie dotychczasowej uchwały w tej sprawie.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 13:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 306
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji