UCHWAŁA NR 428/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy- Miasto Płock przy ul. Medycznej w Płocku.

UCHWAŁA NR 428/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy- Miasto Płock przy ul. Medycznej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17,poz.128)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r., Nr 130, poz. 1087,Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459, z 2006r. Nr 104,poz. 708, Nr 220,  poz.1600,Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;
                        
                                    
§1
                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki  nr 524/2  o pow. 28 m2   przy ulicy  Medycznej w Płocku z przeznaczeniem na cele handlowe na okres 1 roku.

           §2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

           §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

         
U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

  Z wnioskiem o  dzierżawę  nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 524/2 o pow. 28 m2   przy ul. Medycznej w Płocku z przeznaczeniem   na cele handlowe  wystąpił dotychczasowy dzierżawca.
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy:  od 01.09.1997r. do 31.08.1998r.,  od 01.09.1998r. do 31.08.1999r., od 01.09.1999r. do 31.08.2000r., od 01.09.2000r. do 31.08.2001r., od 01.10.2001r. do 31.08.2002r., od 01.09.2002r. do 31.08.2003r.,  od 01.09.2003r. do 31.08.2004r., od 01.09.2004r. do 31.08.2005r., 01.09.2005r. do 31.08.2006r., od 01.09.2006r. do 31.08.2007r. i od 01.09.2007r. do 31.08.2008r. to jest łącznie 132 miesiące. 
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 1 roku.
 Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji o wydzierżawieniu należą do Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 15:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 451
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji