UCHWAŁA NR 73/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 423/XXVI/2012 z dnia

UCHWAŁA NR 73/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 423/XXVI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd” współfinansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.

poz. 595, ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 149) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

1. W uchwale Rady Miasta Płocka nr 423/XXVI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Profesjonalna Kadra – Profesjonalny Urząd” współfinansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się następujące zmiany:

 

W § 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„Wkład własny w wysokości 15% wartości Projektu stanowić będzie 220.611,00 PLN – słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset jedenaście złotych zero groszy (w 2014 r. – 115.018,77 PLN, słownie: sto piętnaście tysięcy osiemnaście złotych  siedemdziesiąt siedem groszy; w 2015 r. – 105.592,23 PLN, 

 

 

 

 

 

słownie: sto pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze) i zostanie pokryty z Budżetu Miasta Płocka – Miejski Urząd Pracy – jednostka budżetowa, Dział 853 Rozdział 85333, Zadanie P2/MUP/P”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący   

                        Rady Miasta Płocka

 

                                                                                 Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 11:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 285
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji