UCHWAŁA Nr 207/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na jednorazowe odstępstwo od terminu składania wniosku o dotowanie szkoły publicznej.

UCHWAŁA Nr 207/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na jednorazowe odstępstwo od terminu składania wniosku o dotowanie szkoły publicznej.
 
Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280), art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka postanawia:

§1

1. Wyraża się zgodę na jednorazowe odstępstwo od terminu składania wniosku o dotowanie szkoły publicznej określonego w § 4 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 943/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne (Dz.Urz. Wojew. Mazow. Nr 140, poz. 4617) ze zmianą załącznika do uchwały Nr 115/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne (Dz.Urz. Wojew. Mazow. Nr 169, poz. 4614) dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.
2. Wyraża się zgodę na dotowanie od dnia 1 listopada 2007 r. Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku na podstawie
wniosku złożonego w dniu 14 marca 2007 r.
3. Ustala się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na rok 2007, dział 801 - oświata i
wychowanie, rozdział 80120 - licea ogólnokształcące, § 2590 - dotacje podmiotowe z
budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną
niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zadanie 02/ZJO/P -
przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Działając na podstawie zezwolenia Nr 1/2006 na założenie szkoły publicznej Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25.10.2006 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku uruchomiła  z dniem 1 września 2007 r. Akademickie Liceum Ogólnokształcące.
Zgodnie z uchwałą Nr 943/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne zmienionej uchwałą Nr 115/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r., dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok uzyskania dotacji.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku nie złożyła odpowiedniego wniosku do 30 września 2006 r. W związku z niespełnieniem obowiązku nałożonego wspomnianą uchwałą Akademickie Liceum Ogólnokształcące nie ma prawa otrzymywać dotacji w roku 2007.
W aktualnej sytuacji dotowanie szkoły może być rozpoczęte dopiero od 1 stycznia 2008 r. Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku zwrócił się z prośbą o pomoc w umożliwieniu wcześniejszego dotowania Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Niedopełnienie formalności wymaganych uchwałą motywował brakiem zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jak również brakiem rachunku bankowego.
Aktualnie do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego uczęszcza 44 uczniów.
Łączna kwota dotacji za 2 miesiące dla 44 uczniów wynosić będzie 32 102,40 zł. Środki te z powodu nie złożenia wniosku w odpowiednim terminie nie zostały zaplanowane w Budżecie Miasta Płocka na rok 2007. Konsekwencją przyjęcia niniejszego projektu uchwały jest konieczność dokonania zmian w tegorocznym Budżecie Miasta. Pozyskane środki będą poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 803 - szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 – działalność dydaktyczna  o kwotę 32.102,40 zł i wprowadzenie w dziale 801 – oświata i wychowanie na rozdział 80120 - licea ogólnokształcące.  
W świetle obowiązującego prawa, jedynie Rada Miasta Płocka przez uchwalenie przedłożonego projektu uchwały może zezwolić na wcześniejsze (niż od 1 stycznia 2008r.) dotowanie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 października 2007, godzina 08:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 321
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji