Uchwała Nr 421/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Jerzego i Stefanii Kaźmierczak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 421/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu Jerzego i Stefanii Kaźmierczak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art.. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 1 października 2003r. przez Jerzego i Stefanię Kaźmierczak, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Protest dotyczący projektowanego ciągu pieszo - jezdnego oznaczonego na rysunku projektu planu symbolem 39KX, odrzucić częściowo.


§2


W projekcie planu utrzymać odcinek ciągu pieszo - jezdnego 39KX prostopadły do ulicy Wyszogrodzkiej - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku.
W dniu 1 października 2003r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Jerzego
i Stefanii Kaźmierczak, sformułowane jako zarzut do przedmiotowego projektu planu,
w którym wnoszący nie wyrażają zgody na projektowany ciąg pieszo - jezdny oznaczony na rysunku projektu planu symbolem 39KX.
W toku badania sprawy stwierdzono, iż kwestionowanie przez wnoszących w/w ciągu pieszo - jezdnego, którego przebieg wyznaczono w sąsiedztwie działki, której są właścicielami, należy uznać jako protest.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 978/2003 z dnia 2 grudnia 2003r.rozpatrzył przedmiotowy protest w sposób następujący:
1) uwzględnił częściowo, poprzez rezygnację z odcinka przedmiotowego ciągu, równoległego do ul. Wyszogrodzkiej,
2) nie uwzględnił częściowo, poprzez utrzymanie odcinka przedmiotowego ciągu, prostopadłego  do ul. Wyszogrodzkiej.

Utrzymanie w projekcie planu przedmiotowego odcinka ciągu 39KX prostopadłego do ul. Wyszogrodzkiej jest niezbędne ze względu na następujące uwarunkowania:
1) konieczność zapewnienia działkom położonym w sąsiedztwie jego przebiegu dojść
i dojazdów, wymaganych dla działek budowlanych, zgodnie z §14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690). Obecnie część działek nie posiada dojścia i dojazdu o parametrach wymaganych w/w przepisem, zgodnie
z którym minimalna szerokość ciągu pieszo - jezdnego stanowiącego dojście i dojazd do działki budowlanej wynosi 5,0m,
2) projektowane rozwiązanie jest zgodne z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r, Miejscowym szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyszogrodzka Północ w Płocku, uchwalonym Uchwałą Nr XVI/78/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 marca 1990r.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że protest Jerzego i Stefanii Kaźmierczak winien być częściowo odrzucony.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 11:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 171
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji